Hur är läget, forts?

Inledning, forts

Ett sätt som vi använder omedvetet – men kanske borde använda mer medvetet – är att läsa av en persons kroppsspråk och tonläge. I de fall dessa motsäger det sagda har det visat sig att vi har en benägenhet att lita allra mest på personens ansiktsuttryck (55 %) och därefter på personens tonläge (38 %). Kvar blir 7 % till det talade ordet. Men detta gäller – som sagt – endast när det sagda motsägs av kroppsspråket! I dessa tider med skärmar av alla de slag så har vi möjlighet att läsa av människor som vi inte ens är i närheten av.

Förutom detta måste vi förstås göra oss besvär med att helt enkelt kolla upp sådant som påstås vara fakta, för att – så långt som möjligt – förvissa oss om att det verkligen är fakta, och inte selektivt vald information avsedd att ge sken av något annat än det egentligen är.

Som sagt, pröva allt! Behåll det goda!

Hur har vi hamnat i detta läge, forts?

Kolera, till exempel, var inte känt i väst förrän i slutet av 1700-talet och blev en mänsklig pandemi på grund av internationella resor, vilket möjliggjorde åtkomst av de nya bakterierna från Asien. Detta gör att man kan misstänka att förmodligen väldigt många av de förbättringar som uppnåtts de senaste århundradena har en hög kostnad i form av dödliga sjukdomar.

SARS-CoV-2 är det senaste tillskottet till den långa listan över mikrobiella ämnen som hotar den mänskliga arten. Det tvingar oss att anpassa, reagera och ompröva vårt förhållande till naturen. Nya och återkommande smittsamma sjukdomar är ett resultat av mänsklig existens och vår interaktion med varandra och med naturen.

COVID-19-pandemin är ännu en påminnelse om att våra mänskliga aktiviteter utgör aggressiva, skadliga och obalanserade interaktioner med naturen. Vi kommer i allt högre grad att vålla nya sjukdomar, vi förblir i fara under överskådlig framtid. COVID-19 är en väckarklocka som borde tvinga oss att börja tänka på allvar och kollektivt om att leva i mer omtänksam och kreativ harmoni med naturen.

Det tycks alltså som att vi ständigt kommer att få dras med epidemier och pandemier så länge det finns jordbruk. Källan till dessa uppgifter finns här .

Tidigare framlagda framtidsscenarier, forts
Ytterligare från World Economic Forum

Vi bör förbereda oss för en global cyber-COVID-liknande pandemi som sprider sig snabbare och längre än ett biologiskt virus, med lika eller större ekonomisk inverkan. Coronaviruskrisen ger insikter om hur ledare bättre kan förbereda sig för sådana cyberrisker.

De flesta i världen upplever för närvarande mycket extrema levnadsförhållanden som ett resultat av COVID-19. Det vore tröstande att tro att detta bara är en ”blip” som avbryter en i huvudsak stabil situation, och att världen kommer att återgå till ”normal” när medicinen och vetenskapen tämjt viruset.

Tröstande – och fel.

COVID-19 är inte det enda hotet med förmåga att snabbt och exponentiellt förstöra vårt sätt att leva. Krisen visar att världen är mycket känsligare för störningar av pandemier, cyberattacker eller miljömässiga ”tipping points” än historien antyder.

Vårt ”nya normala” är inte COVID-19 i sig – det är COVID-liknande incidenter. Och en cyberpandemi är förmodligen lika oundviklig som en framtida pandemi.

Tiden att börja tänka på svaret är – som alltid – idag. För att starta den processen är det viktigt att undersöka lärdomarna från 19-COVID-pandemin – och använda dem för att förbereda sig för framtida globala cyberattacker.

Lärdomarna är:
1: Cyberattacker med egenskaper som liknar coronaviruset skulle spridas snabbare och längre än biologiska virus.

2: Den ekonomiska effekten av en utbredd digital avstängning skulle vara lika stor – eller större – än vad vi för närvarande ser.

Enda sättet att stoppa den exponentiella spridningen av cyber-COVID skulle vara att helt koppla bort alla sårbara enheter från varandra och från internet för att undvika infektion. Hela världen skulle genomgå en digital cyberlockdown tills ett vaccin utvecklades.
All affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som kan kontaktas av personliga besök, fast telefonlinje, snigelpost eller kortvågsradio.

Ytterligare från boken utgiven av Rockefeller och GBN

”Men även i utvecklade länder var kontrollen en utmaning. USA: s ursprungliga politik för att ”kraftfullt motverka” medborgare från att flyga visade sig vara dödlig i sin eftergivenhet och påskyndade spridning av viruset inte bara inom USA utan över gränserna. Men några länder klarade sig bättre – i synnerhet Kina. Kineserna regeringens skarpa påbud och genomdrivande av obligatorisk karantän för alla medborgare, såväl som dess omedelbara och nästan hermetiska tillslutning av alla gränser, räddade miljontals liv och stoppade spridningen av viruset långt tidigare än i andra länder och möjliggjorde en snabbare återhämtning efter pandemin.”

Från sid 19: ”Kinas regering var inte den enda som vidtagit extrema åtgärder för att skydda sina medborgare från risk och exponering. Under pandemin spände nationella ledare runt om i världen sina muskler och införde tvingande regler och begränsningar, från obligatoriska ansiktsmasker till kroppstemperaturkontroller vid entréerna till gemensamma utrymmen som tågstationer och stormarknader. Även sedan pandemin avklingat, fortsatte, och till och med intensifierades, denna mer auktoritära kontroll och övervakning av medborgarna och deras aktiviteter.

För att skydda sig från spridningen av alltmer globala problem – från pandemier och internationell terrorism till miljökriser och ökande fattigdom – tog ledare runt om i världen ett starkare grepp om makten. Till att börja med fick tanken på en mer kontrollerad värld bred acceptans och gillande. Medborgare gav villigt upp en del av sin suveränitet – och integritet – till ett tillstånd av förmynderi i utbyte mot större säkerhet och stabilitet. Medborgarna var mer toleranta och till och med angelägna om toppstyrda föreskrifter och övervakning, och nationella ledare hade mer handlingsfrihet att påtvinga föreskrifter på de sätt de ansåg lämpliga.

I utvecklade länder, tog sig denna ökade övervakning många uttryck: biometrisk ID för alla medborgare, till exempel, och stramare reglering av viktiga industrier vars stabilitet ansågs vara avgörande för nationella intressen.”

I länder med starka och omtänksamma ledare, ökade medborgarnas övergripande ekonomiska status och livskvalitet.”

Men mer auktoritärt ledarskap fungerade mindre bra – och i vissa fall med tragiska konsekvenser – i länder som drivs av oansvariga eliter som använde sina ökade makt till att driva sina egna intressen på medborgarnas bekostnad.”

Från sid 21: ”År 2025 verkade människor bli trötta på så mycket toppstyrd kontroll och att låta ledare och myndigheter gör val åt dem.”

”Varhelst nationella intressen kolliderade med individuella intressen, var det konflikt. Sporadiskt motstånd blev alltmer organiserat och samordnat, när missnöjda ungdomar och människor som hade sett sin ställning och sina möjligheter gå upp i rök – till stor del i utvecklingsländer – uppmuntrade oroligheter.”

”Även de som gillade större stabilitet och förutsägbarhet i denna värld började känna sig obekväma och begränsade av så många strikta regler och av strikta nationella gränser. Känslan fanns i luften att något förr eller senare oundvikligen skulle kullkasta den noggranna ordning som världens regeringar arbetat så hårt för att åstadkomma.”

Från sid 37: ”År 2030 verkade skillnaden mellan ”utvecklade” och ”utvecklande” länder inte längre särskilt beskrivande eller relevant.”

Ytterligare från FOI:s rapport

Bakgrunden till rapporten beskrivs bland annat på följande sätt:
”Försvarsberedningen har gjort en genomgång och beskrivning av det rättsliga läget som rör totalförsvar och anser sammanfattningsvis att det finns grundläggande legala förutsättningar för att kunna hantera såväl gråzonsproblematik som krig.”

Typfallen är öppet tillgängliga, dvs. inte förknippade med sekretess.”
men
”Det slutliga skarpa planeringsunderlaget, dvs. utvecklade typfall eller mer detaljerade antaganden och analyser i relation till typfallen, måste hanteras under sekretess eftersom detta anger vad myndigheter planerar för och därmed också vad man väljer att inte planera för, vilket utgör potentiella sårbarheter i totalförsvaret.”

Bakgrunden till det tänkta scenariot beskrivs bland annat på följande sätt::
”Både regeringen och myndigheter, liksom allmänheten, utsätts för direkta påfrestningar via påverkade samhällsfunktioner, liksom informationspåverkan, samtidigt som det initialt är oklart vad det egentligen är som sker.”

”Förekomsten av förvrängd information och korrupta data i system som används av beslutsfattare, operatörer och specialister inom en rad samhällssektorer ökar, vilket tyder på avancerade dataintrång. Påverkan på samhällets funktionalitet är tämligen begränsad men bland allmänheten sprider sig ändå viss oro.

Spridandet av propaganda via internetaktivister och alternativa medier, som sedan ibland oreflekterat sprids vidare i svenska traditionella medier, förmedlar en skev bild av Sverige. Den svenska allmänheten utsätts för mångtydiga fakta och ibland ren desinformation i frågor som berör bl.a. ordning och trygghet, migration och integration, traditionella värderingar, krisberedskap och försvar, samt utrikes- och säkerhetspolitik. Dessa informationsoperationer, som i första hand utnyttjar vårt öppna samhälles informationsinfrastruktur i termer av internets sociala medier och bloggar, liksom indirekt TV, radio och tidningar, får viss negativ påverkan på allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker.”

Denna tråd tas upp betänkandet ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck-och yttrandefriheten (SOU 2020:45)”, sid 492: ”direktsänd webb‐tv och rörlig bild över webben används tyvärr i olagliga och moraliskt tvivelaktiga sammanhang. En person som vill sprida ett budskap eller visa en händelse, som traditionella medier inte vill visa, har stora möjligheter att göra det med hjälp av plattformar för webbsändning.”

Exempel på dessa typer av verksamheter kan vara direktsändning av
• Sexualbrott av olika typer från olika platser i världen som tittaren ser vid ett givet tillfälle mot betalning.
• Vadslagning på olagliga verksamheter som exempelvis kamphundsfighter eller boxningsmatcher.
• Beställda våldsbrott eller inbrott.
• Olyckor eller dödsfall och liknande.”

Men man tar även upp:
”• Politiska budskap och uppviglingsaktiviteter.”,
utan att närmare precisera vad man menar med ”politiska budskap” och ”uppviglingsaktiviteter”.

Mikael Damberg uttalar sig 14 januari, 2020 och anser att Sverige måste rusta för gråzonsläge. Vid ett gråzonsläge får polisen förstärkning av militären. Militär kan alltså sättas in mot den egna befolkningen. Angående detta säger Damberg: ”Det är klart att det finns en känslighet historiskt sett när man använder militär, inte minst mot sina egna medborgare”. Men han jämför det med att ingen tycker att det är konstigt att försvaret hjälper till vid stora skogsbränder.

Finns det någon lösning, forts?

För att minska risken för smittspridning håller vi social distans. ”Lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader” lever under ”tvingande regler och begränsningar”, och den fria rörligheten är satt på undantag. Vi lever kort sagt i ett nedstängt samhälle. Men det är inte alla som håller med om att det är rätt väg att gå. Läs mer här.

Som ett led i att värna naturen presenterade EU-kommissionen, 20 maj 2020, en strategi till 2030 för att få den biologiska mångfalden att återhämta sig. Den innebär bland annat att minst 30 % av EU-ländernas yta och 30 % av haven inom EU kommer att vara skyddade. Av detta omfattas en tredjedel – alltså 10 % – av ett ”strikt skydd” vilket innebär att ”extraherande aktiviteter” såsom jakt, fiske, skogsbruk samt gruvindustri inte får förekomma. Däremot tillåts viss produktion av förnybar energi och ”kontrollerad” turism. Läs mer här.

Det finns även en lösning vad gäller köttproduktion, nämligen odlat kött som produceras i laboratorium. Singapore har redan gett sitt godkännande. Denna nya köttproduktion bidrar dessutom till bättre klimat enligt artiklarna i länkarna samt Rapports sändning 15/12-20, kl. 19.30.

På detta svarar LRF:s förbundsordförande, Palle Borgström: ”När man jämför just 2019 med 2018, då jämför man de två extremår. 2018 var ett torkår med låga skördar vilket innebär lite transporter och litet behov av torkning. 2019 var å andra sidan ett rekordår. Det blir lite orättvist när man bara tittar på utsläpp och inte tar hänsyn till att sektorn binder mycket kol också”.

Inom parentes sagt, presenterar Rapport här en halv nyhet och lämnar över till tittarna att själva ta reda på hur det förhåller sig, trots att redaktionen inte behövt lägga ner särskilt mycket tid för att hitta uppgiften att enbart jordbrukets spannmålsodling binder 3,8 miljarder ton kol årligen. Lägger man till 2 miljarder ton, som andra grödor binder, blir summan 5,8 ton. Utsläppen beräknas vara 5 – 6 miljarder ton (knappt 7 enligt Rapport). Svenskt jordbruks nettoutsläpp är alltså väldigt litet – om ens något – och är därför inte jämförbara med arbetsmaskiners utsläpp. Uppgifterna kommer från en rapport utgiven 13 maj, 2020 (texten under FIGURE 2).

Slutligen finns en lösning som gett upphov till glädjeyra. Den sägs vara en välsignelse, enda hoppet, ett ljus i mörkret. Lösningen är ”Livets programvara”, utvecklad av bl.a. Moderna som jämför sitt mRNA-vaccin med en ”programvara” som verkar inom ett operativsystem. Modernas strategi är att använda mRNA-läkemedel för att instruera kroppens egna celler att producera proteiner som kan förebygga, behandla eller bota sjukdom.

Strategin känns onekligen igen. ”Programvaran” tycks göra samma sak som kroppens medfödda immunförsvar. Då måste man fråga sig: Kan Gud inte längre upprätthålla sin skapelse? Alternativt: Har evolutionen nått sin gräns?
Har vi kommit till en punkt där vårt naturliga immunförsvar inte längre räcker till? Kommer vi för all framtid att vara beroende av vinstdrivande företags fabrikstillverkade mediciner för att kunna leva i frihet?

Med tanke på att redan befintliga testkit, inköpta 2017 och 2018, i efterhand godkänts – rent av bedömts som avgörande – för att hantera covid-19, är det motsägelsefullt att varken vitaminer eller redan befintliga läkemedel anses ha någon effekt på sjukdomen, enbart de nya vacciner som är på väg att distribueras världen över.
En teknik som uppfanns 1983 anses alltså tillförlitlig för att upptäcka virus, medan vitaminer och mediciner – som funnits betydligt längre – inte anses ha någon effekt på samma virus!

Men det råder delade meningar om testernas tillförlitlighet. Elon Musk gjorde fyra snabbtester under samma dygn och fick två positiva och två negativa reultat. I kommentarfältet skriver någon att det är PCR-testerna som gäller. Om dessa tester skriver FHM:
PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

PCR-testernas upphovsman – nobelpristagaren Kary Mullis ansågs vara en frispråkig och kontroversiell herre, inte minst beroende på att han hävdade att AIDS inte orsakades av HIV. På sociala medier förekommer påståenden om att Mullis sagt att PCR-testerna inte kan upptäcka smittsamt virus.

Reuters faktakoll slår fast att Mullis inte har påstått detta. Men intressant nog börjar faktakollen med denna rättelse:
Korrigering 13 november 2020: Bedömningen av denna faktakontroll har ändrats från falsk till vilseledande för att återspegla att det granskade citatet kan ha varit en rättvisande återspegling av Mullis åsikter, om än inte ett direkt citat. Brödtexten uppdateras för att ytterligare klargöra detta.
Den som enbart läst faktakollen innan korrigeringen har alltså fått felaktig information.

Utdrag från faktakollen:
”En talesman för Public Health England berättade för Reuters varför PCR-test används i stor utsträckning i England. ”Molekylära diagnostiska tester, såsom realtids-PCR, är guldstandardmetoder för att identifiera individer med en aktiv virusinfektion, såsom SARS-cov- 2 (19-COVID orsaken till sjukdomen), i deras luftvägar. Dessa tester är snabba och ger resultat i realtid.”

Reuters utlåtande blir:
”Vilseledande. Citatet angående begränsningarna av PCR-test verkar inte vara direkt från Muller, men i vilket fall som helst är det inte bevisat att testet inte fungerar. PCR-test används i stor utsträckning i England för att visa att SARS-CoV-2 viralt genetiskt material finns i patienten.”

Utdrag från The Journals faktakoll:
”Mullis sa faktiskt orden ‘vad som helst i vem som helst’ – men citatet har tagits ur sitt sammanhang och framförts på ett vilseledande sätt av påståenden på sociala medier.”

”Påståendena på sociala medier har utelämnat att Mullis specifikt diskuterade hiv och erfarenheten av personer med hiv som också drabbas av andra virus.”

”På TheJournal.ie:s ‘The Explainer podcast’, sa professor Philip Nolan att det inte finns några bevis för att testerna ger ett stort antal falska positiva resultat eller att förstärkningscyklerna ger felaktiga resultat.”

Utdrag från The Journals slutsats:
”PCR-testning är effektiv vid testning av Covid-19 och andra virus och anses allmänt vara guldstandarden för virustestning. Metoden resulterar inte i ett överflöd av falska positiva resultat, och ett PCR-test för Covid-19 kommer inte bara att upptäcka ”någonting” hos en individ. …”

Det är i denna video Mullis påstås hävda att man med PCR-testerna kan hitta ”vad som helst i vem som helst”, eftersom testerna är en process som används för att skapa mycket från lite. Om man kan föröka en enstaka molekyl till en mängd som blir mätbar, vilket PCR-testerna gör, då är det väldigt få molekyler som vi inte har åtminstone en av i våra kroppar. Men det visar inte om man är sjuk eller om det verkligen kommer att skada en.

Stämmer faktakollarnas påståenden, eller behöver man pröva även dessa? Det finns
En egenhet hos faktakollar är att de ibland fokuserar på en detalj i sammanhanget och därför kan slutsatsen ändå bli missvisande.
Om det – till exempel – påstås att Kary Mullis hävdat att PCR-test inte fungerar för covid-19, så kan en faktakoll med rätta slå fast att påståendet är falskt. Mullis dog nämligen 7 augusti 2019, i sviterna efter en lunginflammation.

Å andra sidan blir det, som i The Journals fall, märkligt när man konstaterar att citatet tagits ur sitt sammanhang, och i själva verket handlar om HIV. Skulle Mullis uttalande, att man kan hitta ”vad som helst i vem som helst”, enbart gälla ett redan känt virus, samtidigt som samma tester är tillförlitliga när det gäller ett ännu inte upptäckt virus? Är det möjligt att med säkerhet hävda att testerna inte ger falska positiva resultat? Eller kan det vara så, som Mullis säger, att testerna inte kan missbrukas, men att resultatet av dem kan missbrukas/feltolkas? Hade nobelpristagare Mullis – om han fortfarande varit i livet – hållit med professor Nolan om att PCR-testerna inte ger falska positiva resultat?

Om Mullis och FHM:s uttalanden stämmer så innebär det att PCR-testet varken visar om man är sjuk, enligt Mullis, eller om man är smittsam, enligt FHM. Hur går det ihop?

Mullis frispråkighet märks i denna video, som kan vara ett bra exempel på nödvändigheten av att pröva allt. En bit in videon blir det problem med synkningen av ljudet. Har man ersatt originalljudet? Är det ens Mullis röst man hör? Har man lagt dessa extremt kontroversiella uttalanden i Mullis mun? Eller är det han själv som talar, trots brister i inspelningen?

Om innehållet är äkta, så är frågan om Mullis vet vad han talar om? Man kan ju vara extremt kunnig på ett område, men brista i verklighetsförankring på andra områden. Å andra sidan kanske Mullis, tack vare sin bakgrund, bättre än andra vet vad han talar om, och dessutom har modet att uttrycka det?

Det som framförs i videon ligger i linje med hans svar på frågan: In your opinion what is the point where science meets with business. How can business affect the world of science?” (längst ner i den grå kolumnen på Mullis hemsida)