Lagar och konventioner

Utdrag ur Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 §   Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
   1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
   2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
   3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
   4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
   5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
   6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

5 §   Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).

6 §   Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Utdrag ur Patientlag (2014:821)

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §   Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

3 kap. Information
1 §   Patienten ska få information om
     6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,

4 kap. Samtycke
1 §   Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.
2 §   Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap.

Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke.

5 kap. Delaktighet
1 §   Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Några utdrag från Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 10 december 1948, som sätter de universella mänskliga rättigheterna i ett individuellt sammanhang

Artikel 1.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2.
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom …

Artikel 3.
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4.
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 6.
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 12.
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 16.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Artikel 17.
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Artikel 18.
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet …

Artikel 19.
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 20.
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Artikel 26.
3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar

Artikel 27.
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. …

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Några utdrag från Den internationell konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som antogs i New York, 16 december 1966.

Artikel 4
1. Vid ett allmänt nödläge som hotar nationens fortbestånd och som officiellt har tillkännagivits, får konventionsstaterna vidta åtgärder som inskränker deras åtaganden enligt denna konvention i den utsträckning det är strikt nödvändigt med hänsyn till situationens krav, om dessa åtgärder inte strider mot landets övriga åtaganden enligt den internationella rätten och inte innebär diskriminering enbart på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion eller social härkomst.

2. Inga inskränkningar får göras i artiklarna 6, 7, 8.1, 8.2, 11, 15, 16 och 18 med stöd av bestämmelsen i föregående punkt.

Artikel 7
… Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

Artikel 8
1. Ingen får hållas i slaveri. Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.

2. Ingen får hållas i träldom.

Artikel 16
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 19
1. Ingen får utsättas för ingripande för sina åsikters skull.

2. Var och en har rätt till yttrandefrihet. I denna rätt ingår frihet att oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag, i tal, i skrift och i tryck, i konstnärlig form eller genom annat valfritt uttrycksmedel.

3. Utövandet av de rättigheter som avses i punkt 2 medför särskilda skyldigheter och särskilt ansvar. Detta utövande får därför underkastas
vissa inskränkningar men endast sådana som är angivna i lag och som är nödvändiga
a) för att respektera andra människors rättigheter eller anseende,
b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen, folkhälsan eller sedligheten.

%d bloggare gillar detta: