Fakta!

Statistik

Uppgifterna är hämtade från SCB, FHM, Worldometer samt Världsbanken. Läs mer här.

Antal döda per 100 000 invånare
Statistik inklusive covid-19.

2020 avled 10 086 i covid-19, enligt SCB. Det motsvarar ett snitt per månad på 8. Om man minskar månadssnitten med 8 får man följande resultat:

Statistik exklusive covid-19.

Är detta en del av förklaringen? En annan fråga är hur tillförlitliga testerna är? Läs mer här.

Genomsnittligt dödstal år 2020

Det genomsnittliga dödstalet per 100 000 invånare per månad för år 2020 är 77,5.

Om april, 2020, hade haft ett dödstal på 77,5 hade det sett ut så här.

Genomsnittligt dödstal för perioden 2015-2020

Det genomsnittliga dödstalet per 100 000 invånare per månad för perioden 2015-2020 är 74,9.

Om april, 2020, hade haft ett dödstal på 74,9 hade det sett ut så här.


4 län hade 2020 ett dödstal som är lägre än genomsnittet för perioden:

62 kommuner hade 2020 ett dödstal som är lägre än genomsnittet för perioden:

Stämmer ovanstående statistik med den uppfattning man får genom massmedias nyhetsförmedling? Dessa siffror kan nog förvåna många. Inte minst vårdpersonal som sliter hårt.

Kan det vara så att belastningen på sjukvården är ojämnt fördelad, att personalen på vissa sjukhus går in i väggen, samtidigt som andra sjukhus har en hanterbar beläggning, men att endast de överbelastade sjukhusen får besök av massmedia?

Kan det vara så cyniskt att pandemin utnyttjas för fokusförskjutning, att man döljer effekterna av ansvariga makthavares bristande hantering genom att enbart ange pandemin som orsak till personalens ohanterliga arbetssituation? Man finner nämligen många larmrapporter om överbelastning i sjukvården redan innan 2020. En kommentar från 2017: ”Att kämpa och slita dagligen för sina patienter men ändå inte bli hörd av dem som bestämmer, det gör att personalen inte orkar.”

Andel döda i förhållande till folkmängd

Räknar man bort de 10 086 som dött i covid-19, har år 2020 historiens lägsta andel döda i förhållande till folkmängd. Följande år har haft en andel på mindre än eller lika med 0,95 %:

Andel döda exklusive covid-19.
Andel döda inklusive covid-19.

Trenden för andel döda i förhållande till folkmängd är i stort sett nedåtgående. Från 1749 – 2020 har 30 av åren haft en andel döda som varit lägre än 1 %. Första gången var år 1942.

Andel döda i förhållande till folkmängden från och med 1990:

Genomsnittlig andel döda under 2000-2019 är 0,97 %.

Inom parentes sagt, levererar SVT återigen en halv nyhet när man meddelar att 2000-talets högsta veckodödstal var vecka 15, år 2020. Man jämför med vecka 1, år 2000, men klargör samtidigt att siffrorna inte är satta i relation till folkmängden. Redaktionen lämnar alltså över till tittarna att själva sätta siffrorna i sammanhang, trots att inte heller denna uträkning tar lång tid att göra.

2 364 döda vecka 1, motsvarar 0,027 % av befolkningen år 2000
2 505 döda vecka 15, motsvarar 0,024 % av befolkningen år 2020

Antal döda per vecka

I tabellerna nedan är siffrorna avrundade, men man kan ändå se skillnad eftersom färgerna baseras på de oavrundade siffrorna. Grönt är låga värden, rött höga värden.

År 2020 hade 24 veckor färre döda än genomsnittet för 2015 – 2019.
År 2020 hade 29 veckor fler döda än genomsnittet för 2015 – 2019.
Antal döda per månad
År 2020 hade 5 månader färre döda än genomsnittet för 2015 – 2019.
År 2020 hade 7 månader fler döda än genomsnittet för 2015 – 2019.

Efter de extrema månaderna på våren sjönk dödstalen från och med juni. Sedan höll de sig på låg nivå till och med oktober, för att öka igen i november.


Från Worldometer

6 oktober, 2021:
Siffrorna är avrundade uppåt eftersom de är inaktuella så snart de sätts på pränt.

Jordens folkmängd:
Smittade i covid-19:
Döda i covid-19:

Andel smittade:
Andel döda i covid-19:

7 897 850 000
236 561 803
4 830 543

3 %
0,06 %

23 maj, 2022:

Jordens folkmängd:
Smittade i covid-19:
Döda i covid-19:

Andel smittade:
Andel döda i covid-19:

7 948 900 000
527 804 052
6 300 513

6,6 %
0,08 %

Andel döda i covid-19 är för Sveriges del 0,18 %

Sedan årsskiftet 2019/2020 har alltså 93,5 % av jordens befolkning – 7 421 095 900 personer – inte smittats.
Man räknar med att 80 % av befolkningen behöver vaccineras. Det motsvarar 6 359 120 000 personer.


Här är en översikt från 2020-11-16 då jag började lägga ut statistik med – som synes – ojämna mellanrum. Därför har jag tyvärr ingen detaljerad information om perioden 2021-10-06 till 2022-05-03 när antalet smittade per dag var rekordhögt.

Från och med 2022-05-09 siktar jag på att uppdatera denna översikt varje vecka. Den första vaccindosen gavs 2020-12-08.


Från Världsbanken

Det cirkulerar uppgifter på nätet att det redan 2017 förekom import av ”Covid-19 Testing kits”. Reuters fact check förklarar att Världsbanken i efterhand – april 2020 – har ändrat klassificering av redan inhandlat materiel som visat sig vara avgörande för hanteringen av covid-19.

Här är en sammanställning av verifierbar statistik för de två produkter som nämns i Reuters fact check.

Nedanstående uppgifter gällde till åtminstone 20 februari, 2021, men har oväntat ändrats någon gång efter detta datum. Ändringen innebär att Sverige endast importerat sådant här materiel år 2017 och 2018!

Uppdatering 1 augusti, 2021

Uppgifterna i Världsbankens databas har ändrats igen. Sverige finns återigen med i listan över länder som importerat materiel 2019! Det aktualiserar frågan om man kan lita på statistik? Läs mer här.

Det har även tillkommit många länder, däribland Sverige, som importerat materiel 2020. Det kan ha att göra med att rapporteringen släpar efter, men det förklarar dock inte Sveriges försvinnande och återuppdykande i statistiken för 2019.

Uppdatering klar.

Ingen import av testkit (300215) skedde innan 2017.
Den totala importen i världen motsvarar:

År
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (20 februari)
Totalt:

Vikt i kg
0
27 846 342
35 523 293
41 972 916
7 933 868
0
113 276 419

Summa, kr
0
710 335 199 680
858 019 188 809
950 867 220 559
371 657 577 136
0
2 890 879 186 184

Det genomsnittliga kilopriset är 25 520 kronor.

Sveriges import av testkit (300215):

År
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (20 februari)
Totalt:

Vikt i kg
0
111 863
142 689
143 576
0
0
398 128

Summa, kr
0
3 627 923 664
4 730 844 294
4 547 684 246
0
0
12 906 452 205

Det genomsnittliga kilopriset för Sverige är 32 418 kronor.


Ingen import av PCR-testkit (382200) skedde innan 2017.
Den totala importen i världen motsvarar:

År
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (20 februari)
Totalt:

Vikt i kg
0
422 117 725
428 730 700
460 348 245
71 472 572
0
1 382 669 242

Summa, kr
0
235 514 641 480
265 512 433 837
265 677 431 302
76 937 893 900
0
843 642 800 518

Det genomsnittliga kilopriset är 1 185 kronor.

Sveriges import av PCR-testkit (382200):

År
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (20 februari)
Totalt:

Vikt i kg
0
3 030 290
3 442 190
3 340 430
0
0
9 812 910

Summa, kr
0
2 189 483 073
2 211 700 574
2 388 984 541
0
0
6 790 168 188

Det genomsnittliga kilopriset är 692 kronor.

Mellan år 2017 – 2020 har världens länder alltså importerat två olika typer av testkit till ett sammanlagt värde av 3 734 521 986 702 kronor, alltså tre biljoner sjuhundratrettiofyra miljarder femhundratjugoen miljoner niohundraåttiosex tusen sjuhundratvå kronor.


Förutom dessa två produkter importerade världens länder, huvudsakligen 2017 – 2019 men även en del 2020, åtskilliga andra typer av produkter som i efterhand klassificerats som avgörande för att få bukt med covid-19.

Några exempel på dessa produkter, inköpta 2017-2020 är:

Produkter
Disposable masks and garments (481850):
Face and eye protection (630790):
Face and eye protection (900490):
Face and eye protection (902000):
Gloves; Face and eye protection; protective garments (392620):
Totalt:

Summa, kr
9 817 134 382
950 766 927 989
114 402 470 804
57 831 183 672
192 543 854 295
1 325 361 571 142

Åren 2017-2019 importerade 100 – 122 länder årligen ovanstående materiel. År 2020 var endast 31 länder i behov av ytterligare import, men de importerade för desto större summor.

Även om produkterna hade en annan klassificering före 2017 och av den anledningen inte finns i dessa listor, så är det anmärkningsvärt att huvuddelen av importen skedde före 2020 med en topp 2019.

Uppdatering 4 maj, 2021.

För Sveriges del ser det ut så här vad det gäller import/export av dessa produkter, från och med 2017 till och med 2019 (summorna stämmer inte exakt med ovanstående uppgifter, pga av att de är omräknade med en annan växelkurs):


Frågor som varje enskild medborgare – med stöd av de mänskliga rättigheterna och Sveriges grundlag – är fri att ställa sig samt ventilera med andra är:

Är åtgärderna som vidtas världen över befogade, med tanke på de inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter som åtgärderna de facto innebär?

Är det bortom alla tvivel sant att det inte handlar om politik, utan om vetenskaplig integritet och sanning? Läs mer här och här.

Kan man vara säker på att det allmänna bästa alltid går före ekonomiska hänsyn? Läs mer här.

”Vi är kallade att predika sanningen och avslöja mörkret”, enligt en ledare i Dagen. Om det är viktigt att inte upphöja kristna ledare, skall vi då – utan att ifrågasätta – marschera i takt under världsliga ledare? ”Här måste man lägga all naivitet åt sidan. Den kristna tron talar själv om hur djupt korruptionen sitter hos oss människor.” , enligt Världen idag. Vad säger Bibeln?

Kan man lita på att kyrkoledare, och andra icke medicinskt kunniga, är välinformerade när de varnar för skrämselbudskap om coronavaccin?

Är dessa nyheter skrämselbudskap eller dessa eller dessa eller dessa?

Kan det finnas anledning till eftertanke när så många medicinskt utbildade är tveksamma till vaccinerna?

Eller har dessa rätt, som menar att eftersom kristna är ”sända till världen för att sprida ljus, hopp och läkedom”, så uppmanas vi: ”Hjälp till att stoppa pandemin i stället för att sprida konspirationsteorier. Vaccinera er och rädda liv!”.

Men debattörerna kastar fram några siffror utan att – likt SVT – sätta dem i sammanhang. De skriver: ”Normalt dör i genomsnitt 1700 personer per vecka i Sverige. När covid-19 spreds under våren dog som mest 2500 personer per vecka”. De jämför alltså ett genomsnitt – vilket innefattar flera år – med de värsta veckorna år 2020.

Därmed hänger siffror i luften, eftersom antalet döda per vecka står i relation till det totala antalet medborgare. Sverige hade 9 851 017 invånare år 2015 och 10 379 295 år 2020, alltså 528 278 fler.

1 700 döda år 2015 motsvarar 0,017% av befolkningen.
1 700 döda år 2020 motsvarar 0,016% av befolkningen.

År 2020 motsvarar 0,017%, 1 791 personer.

Det förändrar inte det faktum att många har dött under 2020, men hur ser det ut när man granskar siffrorna närmare. Se statistiken ovan.

Frågan är om åtgärder som vidtas, och nyheter som förmedlas, står i proportion till de faktiska omständigheterna? Eller skapar de en överdriven fruktan? Det borde i så fall bekymra politikerna oerhört. Ett folk i fruktan är ett lättmanipulerat folk. Risken finns då att folket låter sig ledas fel och underordnar sig totalitära krafter som inte vill folket väl. Det borde vara varje demokratiskt sinnad politikers största fasa.

För det kan väl inte vara så att politiker och andra makthavare gärna utnyttjar befolkningens fruktan för att åstadkomma något som annars hade varit omöjligt att genomföra?

Om dessa debattörer har rätt kan vi andas ut. Då är det endast konspirationsteorier kristna behöver frukta, inte makthavare! Vad säger Bibeln?

%d bloggare gillar detta: