Hur är läget, forts?

Inledning, forts

Ett sätt som vi använder omedvetet – men kanske borde använda mer medvetet – är att läsa av en persons kroppsspråk och tonläge. I de fall dessa motsäger det sagda har det visat sig att vi har en benägenhet att lita allra mest på personens ansiktsuttryck (55 %) och därefter på personens tonläge (38 %). Kvar blir 7 % till det talade ordet. Men detta gäller – som sagt – endast när det sagda motsägs av kroppsspråket! I dessa tider med skärmar av alla de slag så har vi möjlighet att läsa av människor som vi inte ens är i närheten av.

Förutom detta måste vi förstås göra oss besvär med att helt enkelt kolla upp sådant som påstås vara fakta, för att – så långt som möjligt – förvissa oss om att det verkligen är fakta, och inte selektivt vald information avsedd att ge sken av något annat än det egentligen handlar om.

Som sagt: Pröva allt! Behåll det goda!

Hur har vi hamnat i detta läge, forts?

Kolera, till exempel, var inte känt i väst förrän i slutet av 1700-talet och blev en mänsklig pandemi på grund av internationella resor, vilket möjliggjorde åtkomst av de nya bakterierna från Asien. Detta gör att man kan misstänka att förmodligen väldigt många av de förbättringar som uppnåtts de senaste århundradena har en hög kostnad i form av dödliga sjukdomar.

SARS-CoV-2 är det senaste tillskottet till den långa listan över mikrobiella ämnen som hotar den mänskliga arten. Det tvingar oss att anpassa, reagera och ompröva vårt förhållande till naturen. Nya och återkommande smittsamma sjukdomar är ett resultat av mänsklig existens och vår interaktion med varandra och med naturen.

COVID-19-pandemin är ännu en påminnelse om att våra mänskliga aktiviteter utgör aggressiva, skadliga och obalanserade interaktioner med naturen. Vi kommer i allt högre grad att vålla nya sjukdomar, vi förblir i fara under överskådlig framtid. COVID-19 är en väckarklocka som borde tvinga oss att börja tänka på allvar och kollektivt om att leva i mer omtänksam och kreativ harmoni med naturen.

Det tycks alltså som att vi ständigt kommer att få dras med epidemier och pandemier så länge det finns jordbruk. Källan till dessa uppgifter finns här .

Tidigare framlagda framtidsscenarier, forts
Ytterligare från World Economic Forum

Vi bör förbereda oss för en global cyber-COVID-liknande pandemi som sprider sig snabbare och längre än ett biologiskt virus, med lika eller större ekonomisk inverkan. Coronaviruskrisen ger insikter om hur ledare bättre kan förbereda sig för sådana cyberrisker.

De flesta i världen upplever för närvarande mycket extrema levnadsförhållanden som ett resultat av COVID-19. Det vore tröstande att tro att detta bara är en ”blip” som avbryter en i huvudsak stabil situation, och att världen kommer att återgå till det ”normala” när medicinen och vetenskapen tämjt viruset.

Trösterikt – och fel.

COVID-19 är inte det enda hotet med förmåga att snabbt och exponentiellt förstöra vårt sätt att leva. Krisen visar att världen är mycket känsligare för störningar av pandemier, cyberattacker eller miljömässiga ”tipping points” än historien antyder.

Vårt ”nya normala” är inte COVID-19 i sig – det är COVID-liknande incidenter. Och en cyberpandemi är förmodligen lika oundviklig som en framtida pandemi.

Tiden att börja tänka på svaret är – som alltid – idag. För att starta den processen är det viktigt att undersöka lärdomarna från 19-COVID-pandemin – och använda dem för att förbereda sig för framtida globala cyberattacker.

Lärdomarna är:
1: Cyberattacker med egenskaper som liknar coronaviruset skulle spridas snabbare och längre än biologiska virus.

2: Den ekonomiska effekten av en utbredd digital avstängning skulle vara lika stor – eller större – än vad vi för närvarande ser.

Enda sättet att stoppa den exponentiella spridningen av cyber-COVID skulle vara att helt koppla bort alla sårbara enheter från varandra och från internet för att undvika infektion. Hela världen skulle genomgå en digital cyberlockdown tills ett vaccin utvecklades.
All affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som kan kontaktas av personliga besök, fast telefonlinje, snigelpost eller kortvågsradio.

Denna cyberpandemi tycks nu vara på gång sedan Oracle – som WEF:s styrelsemedlem, Marc Benioff, tidigare arbetat för – visat sig ha en säkerhetslucka i programmeringsspråket Java.

Ytterligare från boken utgiven av Rockefeller och GBN

”Men även i utvecklade länder var kontrollen en utmaning. USA: s ursprungliga politik för att ”kraftfullt motverka” medborgare från att flyga visade sig vara dödlig i sin eftergivenhet och påskyndade spridning av viruset inte bara inom USA utan över gränserna. Men några länder klarade sig bättre – i synnerhet Kina. Kinas regerings skarpa påbud och genomdrivande av obligatorisk karantän för alla medborgare, såväl som dess omedelbara och nästan hermetiska tillslutning av alla gränser, räddade miljontals liv och stoppade spridningen av viruset långt tidigare än i andra länder och möjliggjorde en snabbare återhämtning efter pandemin.”

Från sid 19: ”Kinas regering var inte den enda som vidtagit extrema åtgärder för att skydda sina medborgare från risk och exponering. Under pandemin spände nationella ledare runt om i världen sina muskler och införde tvingande regler och begränsningar, från obligatoriska ansiktsmasker till kroppstemperaturkontroller vid entréerna till gemensamma utrymmen som tågstationer och stormarknader. Även sedan pandemin avklingat, fortsatte, och till och med intensifierades, denna mer auktoritära kontroll och övervakning av medborgarna och deras aktiviteter.

För att skydda sig från spridningen av alltmer globala problem – från pandemier och internationell terrorism till miljökriser och ökande fattigdom – tog ledare runt om i världen ett starkare grepp om makten. Till att börja med fick tanken på en mer kontrollerad värld bred acceptans och gillande. Medborgare gav villigt upp en del av sin suveränitet – och integritet – till ett tillstånd av förmynderi i utbyte mot större säkerhet och stabilitet. Medborgarna var mer toleranta och till och med angelägna om toppstyrda föreskrifter och övervakning, och nationella ledare hade mer handlingsfrihet att påtvinga föreskrifter på de sätt de ansåg lämpliga.

I utvecklade länder, tog sig denna ökade övervakning många uttryck: biometrisk ID för alla medborgare, till exempel, och stramare reglering av viktiga industrier vars stabilitet ansågs vara avgörande för nationella intressen.”

I länder med starka och omtänksamma ledare, ökade medborgarnas övergripande ekonomiska status och livskvalitet.”

Men mer auktoritärt ledarskap fungerade mindre bra – och i vissa fall med tragiska konsekvenser – i länder som drivs av oansvariga eliter som använde sina ökade makt till att driva sina egna intressen på medborgarnas bekostnad.”

Från sid 21: ”År 2025 verkade människor bli trötta på så mycket toppstyrd kontroll och att låta ledare och myndigheter gör val åt dem.”

”Varhelst nationella intressen kolliderade med individuella intressen, var det konflikt. Sporadiskt motstånd blev alltmer organiserat och samordnat, när missnöjda ungdomar och människor som hade sett sin ställning och sina möjligheter gå upp i rök – till stor del i utvecklingsländer – uppmuntrade oroligheter.”

”Även de som gillade större stabilitet och förutsägbarhet i denna värld började känna sig obekväma och begränsade av så många strikta regler och av strikta nationella gränser. Känslan fanns i luften att något förr eller senare oundvikligen skulle kullkasta den noggranna ordning som världens regeringar arbetat så hårt för att åstadkomma.”

Från sid 37: ”År 2030 verkade skillnaden mellan ”utvecklade” och ”utvecklande” länder inte längre särskilt beskrivande eller relevant.”

Innehållet i denna bok stämmer märkligt väl med Wikipedias artikel om utbrottet.

Ytterligare från FOI:s rapport

Bakgrunden till rapporten beskrivs bland annat på följande sätt:
”Försvarsberedningen har gjort en genomgång och beskrivning av det rättsliga läget som rör totalförsvar och anser sammanfattningsvis att det finns grundläggande legala förutsättningar för att kunna hantera såväl gråzonsproblematik som krig.”

Typfallen är öppet tillgängliga, dvs. inte förknippade med sekretess.”, men
”Det slutliga skarpa planeringsunderlaget, dvs. utvecklade typfall eller mer detaljerade antaganden och analyser i relation till typfallen, måste hanteras under sekretess eftersom detta anger vad myndigheter planerar för och därmed också vad man väljer att inte planera för, vilket utgör potentiella sårbarheter i totalförsvaret.”

Bakgrunden till det tänkta scenariot beskrivs bland annat på följande sätt::
”Både regeringen och myndigheter, liksom allmänheten, utsätts för direkta påfrestningar via påverkade samhällsfunktioner, liksom informationspåverkan, samtidigt som det initialt är oklart vad det egentligen är som sker.”

”Förekomsten av förvrängd information och korrupta data i system som används av beslutsfattare, operatörer och specialister inom en rad samhällssektorer ökar, vilket tyder på avancerade dataintrång. Påverkan på samhällets funktionalitet är tämligen begränsad men bland allmänheten sprider sig ändå viss oro.

Spridandet av propaganda via internetaktivister och alternativa medier, som sedan ibland oreflekterat sprids vidare i svenska traditionella medier, förmedlar en skev bild av Sverige. Den svenska allmänheten utsätts för mångtydiga fakta och ibland ren desinformation i frågor som berör bl.a. ordning och trygghet, migration och integration, traditionella värderingar, krisberedskap och försvar, samt utrikes- och säkerhetspolitik. Dessa informationsoperationer, som i första hand utnyttjar vårt öppna samhälles informationsinfrastruktur i termer av internets sociala medier och bloggar, liksom indirekt TV, radio och tidningar, får viss negativ påverkan på allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker.”

Denna tråd tas upp betänkandet ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck-och yttrandefriheten (SOU 2020:45)”, sid 492: ”direktsänd webb‐tv och rörlig bild över webben används tyvärr i olagliga och moraliskt tvivelaktiga sammanhang. En person som vill sprida ett budskap eller visa en händelse, som traditionella medier inte vill visa, har stora möjligheter att göra det med hjälp av plattformar för webbsändning.”

Exempel på dessa typer av verksamheter kan vara direktsändning av
• Sexualbrott av olika typer från olika platser i världen som tittaren ser vid ett givet tillfälle mot betalning.
• Vadslagning på olagliga verksamheter som exempelvis kamphundsfighter eller boxningsmatcher.
• Beställda våldsbrott eller inbrott.
• Olyckor eller dödsfall och liknande.”

Men man tar även upp:
”• Politiska budskap och uppviglingsaktiviteter.”,
utan att närmare precisera vad man menar med ”politiska budskap” och ”uppviglingsaktiviteter”.

Mikael Damberg uttalar sig 14 januari, 2020 och anser att Sverige måste rusta för gråzonsläge. Vid ett gråzonsläge får polisen förstärkning av militären. Militär kan alltså sättas in mot den egna befolkningen. Angående detta säger Damberg: ”Det är klart att det finns en känslighet historiskt sett när man använder militär, inte minst mot sina egna medborgare”. Men han jämför det med att ingen tycker att det är konstigt att försvaret hjälper till vid stora skogsbränder.

Finns det någon lösning, forts?

För att minska risken för smittspridning håller vi social distans. ”Lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader” lever under ”tvingande regler och begränsningar”, och den fria rörligheten är satt på undantag. Vi lever kort sagt i ett nedstängt samhälle. Men det är inte alla som håller med om att det är rätt väg att gå. Läs mer här.

Som ett led i att värna naturen presenterade EU-kommissionen, 20 maj 2020, en strategi till 2030 för att få den biologiska mångfalden att återhämta sig. Den innebär bland annat att minst 30 % av EU-ländernas yta och 30 % av haven inom EU kommer att vara skyddade.

Av detta omfattas en tredjedel – alltså 10 % – av ett ”strikt skydd” vilket innebär att ”extraherande aktiviteter” såsom jakt, fiske, skogsbruk samt gruvindustri inte får förekomma. Däremot tillåts viss produktion av förnybar energi och ”kontrollerad” turism. Med tanke på att EU-kommissionen föreslår att svensk vattenkraft inte längre ska klassas som en hållbar energikälla, så lär energiproduktionen i strikt skyddade områden innebära vindkraft och vågkraft.

Men Jägarförbundetanser att det är anmärkningsvärt att jakt – som är ett hållbart brukande – likställs med gruvdrift. Att ens ta upp jakt och gruvdrift som jämförbara aktiviteter visar på okunskap om hur jakten bedrivs och om hållbart brukande”.

Det finns även en lösning vad gäller köttproduktion, nämligen odlat kött producerat i laboratorier, i stället för kött från jordbrukens djurbesättningar. Affärsmannen och filantropen Bill Gates – grundare av Microsoft och Bill and Melinda Gates Foundationförespråkar den lösningen. Han tror inte att de 80 fattigaste länderna kommer att äta syntetiskt kött, men att att alla rika länder bör byta till 100% syntetiskt nötkött. Han menar att vi kan vänja oss vid smakskillnaden, att man kommer att få det att smaka bättre framöver samt att klimatvinsten – eller regleringar för att helt förändra efterfrågan – kan leda till förändrat beteende hos folk.

Dessa tankegångar ligger helt i linje World Economic Forums, vilket framfördes redan 2015 av Mark Post som ”är orolig för köttets påverkan, men inte vill sluta äta det. Professorn vid Maastrich University förklarar varför köttindustrin är ohållbar och dess framtid kommer att handla om biomodifiering i laboratorium”.

Föredraget har den dramatiska titeln: ”Biomodifierat kött är nyckeln till överlevnad”

Men det räcker inte med det! 2022 förklarar WEF Hur modifierade grödor kan bekämpa klimatförändringar. Man konstaterar att de globala livsmedelssystem visserligen föder en växande världsbefolkning, men också är en starkt bidragande orsak till klimatförändringarna. Därför utvecklar forskare en serie genetiskt modifierade grödor som mer effektivt tar bort och lagrar koldioxid från atmosfären.

Livsmedelssystem står för över en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Därför måste varje framgångsrik strategi för att nå utsläppsmålen innebära förändringar i hur vi odlar, bearbetar och distribuerar mat.

I förbigående nämns att metanutsläppen kommer att minska om man minskar arealerna som ägnas åt boskap. Jämför detta med Rapport-inslaget nedan där man endast i förbigående nämner att jordbrukssektorn även binder kol.

En översättning av hela artikeln finns här.

Singapore har redan gett sitt godkännande till denna nya köttproduktion som dessutom bidrar till bättre klimat enligt artiklarna i länkarna samt Rapports sändning 15 december 2020, kl. 19.30.

På detta svarar LRF:s förbundsordförande, Palle Borgström: ”När man jämför just 2019 med 2018, då jämför man de två extremår. 2018 var ett torkår med låga skördar vilket innebär lite transporter och litet behov av torkning. 2019 var å andra sidan ett rekordår. Det blir lite orättvist när man bara tittar på utsläpp och inte tar hänsyn till att sektorn binder mycket kol också”.

Inom parentes sagt, presenterar Rapport här en halv nyhet och lämnar över till tittarna att själva ta reda på hur det egentligen förhåller sig, trots att redaktionen inte behövt lägga ner särskilt mycket tid för att hitta uppgiften att enbart jordbrukets spannmålsodling binder 3,8 miljarder ton kol årligen. Lägger man till 2 miljarder ton, som andra grödor binder, blir summan 5,8 miljarder ton. Utsläppen beräknas vara 5 – 6 miljarder ton (knappt 7 enligt Rapport). Svenskt jordbruks nettoutsläpp är alltså väldigt litet – om ens något – och är därför inte jämförbara med arbetsmaskiners utsläpp. Uppgifterna kommer från en rapport utgiven 13 maj, 2020 (texten under FIGURE 2).


19 oktober 2022, hade Rapport ett inslag om labbodlat kött. Även i detta inslag slarvar redaktionen med att reda ut begreppen. Se kommentar nedanför skärmdumparna.

Rapports redaktion låter alltså den intervjuade damen blanda begreppen, utan att reda ut skillnaden mellan odlad fisk – som är levande varelser – och helt artificiellt, laboratorieodlat, helsyntetiskt kött som kan patenteras.

5 januari 2023, godkände EU kornmögelbaggen som ingrediens i bröd, soppor, pasta, snacks, jordnötssmör och chokladprodukter. Sedan tidigare är mjölmaskar, gräshoppor och syrsor godkända som ingredienser.


Slutligen finns en lösning som gett upphov till glädjeyra. Den sägs vara en välsignelse, enda hoppet, ett ljus i mörkret. Lösningen är ”Livets programvara”, utvecklad av bl.a. Moderna som jämför sin mRNA-teknologiplattform med ett operativsystem på en dator, som är utformat för att kunna nyttjas av olika program. I Modernas fall är ”programmet” eller ”appen” deras mRNA-läkemedel.Normalt används en levande men försvagad patogen, eller en inaktiverad eller avdödad patogen som injiceras för att trigga igång det medfödda immunförsvaret.

Modernas och Pfizer BioNTech:s vacciner bygger på en ny teknik som innebär att man injicerar genmodifierat material – inneslutet i nanopartiklar – som instruerar kroppens celler att själv producera kopior av coronavirusets spikeprotein (coronavirusets ”utskott” som fungerar så att de ansluter till värdindividens cellers receptorer).

Skillnaden mellan metoderna är alltså att man med äldre vacciner triggar igång immunförsvaret genom att injicera de smittande patogenerna, medan mRNA-tekniken innebär att man injicerar information som gör att kroppen själv tillverkar delar av det smittande viruset, vilket i sin tur skall trigga igång immunförsvaret.

Men en svårighet är att få in mRNA i cellerna utan att trigga immunförsvaret, vilket skulle innebära att produktionen av spikeproteinet kan begränsas och därmed försämra verkan av mRNA-läkemedlet. För att undvika det beläggs nanopartiklarna med polyetylenglykol (PEG), en omdiskuterad substans.

Finns det några alternativ? Läs mer här.

Observera att patientlagen sätter den enskilde som den högste ansvarige!


Observera att patientlagen sätter den enskilde som den högste ansvarige! Ingen får heller – enligt Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter – utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment utan sitt fria samtycke!

Kanske mycket gott kan komma från den nya metoden. I framtiden tänker man sig kunna nyttja RNA-tekniken för att, till exempel, reparera hjärnskador och ”förändra, förbättra eller undertrycka minnen”. Tekniken har redan använts till att förändra beteenden.


Det förväntas – rent av krävs – att vi, som enskilda medborgare, skall ha fullt förtroende för politikerna, företagen och vaccinerna.


År 2012 var Anders Tegnell och Johan Carlson av annan uppfattning och hävdade att Läkarna måste inse att detta är politik och affärer.

Kommer även i detta fall det som nu kallas vetenskap i efterhand visa sig vara politik, i likhet med de förment ”vetenskapliga” skallmätningarna? Å andra sidan förklarade en tidigare bataljonschef – så sent som 2010 – att hans nations uppdrag var att leda världens vita raser i ett sista korståg … mot semitledda Untermenschen [undermänniskor].

Intressant är att läsa Modernas dokumentation när man första gången erbjuder andelar av stamaktier, 9 november 2018. Moderna sträcker sig inte längre än till att det är ”mycket osannolikt att mRNA lokaliseras till kärnan, integreras i DNA eller på annat sätt gör några permanenta förändringar i cell-DNA”. Läs mer här.

Politikerna verkar ha större förtroende för vaccinerna än vad tillverkarna själva har. Mer finns att läsa här, här, här och här.


Intressant är även att denne – inte minst av Sveriges organiserade kristenhet – hett efterlängtade president, i början av pandemin sade att USA:s nationella strategi bygger på vetenskap, inte politik samt att den grundar sig på sanning, inte förnekelse. Nu säger han i TV4-nyheterna, 17 juli 2021, att pandemin bara finns bland ovaccinerade.

Andra nyhetsförmedlare samt statistik hävdar det motsatta!

21 juli meddelar The Hill att en tjänsteman i Vita huset och en assistent till husets talare Nancy Pelso har testats positivt för COVID-19 efter att ha deltagit i ett evenemang. Både tjänstemannen och assistenten är fullt vaccinerade. Meddelandet kommer efter nyheten att sex fullt vaccinerade Texas-demokrater var infekterade med coronavirus.

New York Times, ABC News, CNN, The Sun, Newsweek, med flera, tar upp nyheten, dock ej TV4. Även den brittiske hälsoministern har testats positivt trots dubbla vaccinationer.

FHM:s statistik ger trovärdighet åt att man kan bli smittad trots att man är fullvaccinerad.

Vad/vem skall man tro på?


Finns det någon bakomliggande ideologi? World Economic Forum, den organisation som fått FN:s mandat att vara drivande i genomförandet av Agenda 2030 – och har sina årliga träffar i Davos där världsledare inom olika kategorier träffas – tycks svara ja på frågan! Läs mer här!

Läs mer här, för några olika synpunkter på Agenda 2030.


Läs mer här för en mycket översiktlig sammanfattning.

%d bloggare gillar detta: