Vad säger Bibeln?

Bakgrund

Om man vill veta hur den som skapade oss har tänkt är det lämpligt att gå till hans nedskrivna ord, Bibeln. Den fungerar visserligen inte som gröngölingshandboken, så att man alltid kan hitta en exakt lösning för varje tänkbar – och otänkbar – situation.

Tvärtom, Bibeln förutsätter att vi tänker självständigt och prövar allt! Gud har förtroende för våra förmågor, vilket därmed lägger ett stort ansvar på oss människor. Många gånger behöver vi begrunda både ett och två, ibland betydligt fler, bibelord innan vi kan se helheten och förstå vad Gud vill ha sagt, eftersom summan av Guds ord är sanning och hans rättfärdiga domslut är eviga (Ps 119:160).

Klara besked

Men Gud ger även klara besked. Han börjar redan i första kapitlet: Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. (1 Mos 1:27)

Guds första tilltal

Guds första tilltal till mänskligheten är en tydlig uppmaning: Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!” (1 Mos 1:28)

Mot denna befallning kan man invända att syndafallet ännu inte skett. Skapelsen hade inte kommit i olag, vilket nu är fallet. Men det vet Gud bättre än någon annan. Ändå upprepar han sin allra första befallning när han återigen talar till mänskligheten efter syndafloden: Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Fruktan och skräck för er skall komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet”. (1 Mos 9:1-2)

Ännu senare säger Gud till Jakob: Jag är Gud den Allsmäktige. Var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, skaror av folk skall komma från dig, och kungar skall utgå från dig. (1 Mos 35:11)

Uppenbarligen räknar Gud med att hans – av syndafallet skadade – skapelse ändå klarar att vi lyder hans första uppmaning till mänskligheten!

Mathållning

Gud har även uttalat sig tydligt vad det gäller vår mathållning.
De är givna i er hand. Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. (1 Mos 9:3)

Det tre första yrkena brukar man säga är, boskapsskötare, musiker och smed (1 Mos 4:20-22). Gud säger – i motsats till Anthony Fauci – inte att boskapsskötsel och jordbruk utgör ett hot mot mänskligheten. Vem skall man tro på?

Tankebyggnader

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader (2 Kor 10:4)

• Tankebyggnader: oxýrōma = fäste, muromgärdad fästning
En bildlig uttolkning är: ett falskt argument där en person söker ”skydd” (en säker plats) för att undkomma verkligheten.

Oxýrōma användes även i betydelsen ”fängelse” under antiken.

Sann frihet

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. (Joh 8:36)

Bibeln säger också att: Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. (Matt 6:24)

• Tjäna: douleúō = att tjäna som slav, med all personlig äganderätt tilldelad ägaren; att villigt ge över befogenheten att vara självstyrande.
• Herrar: kýrios = en person som utövar absolut äganderätt; betecknar också en ägare (mästare) som utövar sina fulla rättigheter.

Vårt val står alltså inte mellan att vara slav eller fri. Valet handlar om vem vi vill ha som herre. Då är det klokt att välja den som sade: ”Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt” (Matt 11:30), eftersom man kan lita på att allt han säger är sant!

Pröva allt

Vi skall pröva allt och behålla det goda! För att kunna göra det har vi vårt gudagivna förstånd , som Gud förutsätter att vi använder! Vi skall älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd och av hela vår kraft (Mark 12:30).

• Hjärta: kardía = sinne, tankar, förstånd, det inre livet
• Själ: psyxḗ = själ, liv, person
• Förstånd: diánoia = sinnelag, intellekt, insikt.
Grundbetydelsen av ”förstånd” är ”tanke” eller ”reflektion”!

Det handlar alltså den totala motsatsen till att tanklöst följa med, att marschera i takt (engelska: lock step)!

Att förhindra rätta tankar

För den som förhindrar rätta tankar och beteende vore det bättre att det hängdes en kvarnsten om hans hals och han sänktes i havets djup. Hårda ord? Det är Jesu egna ord, men i Matt 18:6 används ordet ”förleder”.

• Förleder: skandalizó = gillra en fälla, bokstavlig betydelse ”att falla i en fälla”, bildlig betydelse ”att hindra rätt uppförande eller tanke”.

Jesus uttalar sig angående de som förleder någon av dem som tror på honom. Men är det otänkbart att bibelordet även kan tillämpas mer allmänt?

Finns det någon lösning?

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. (Matt 20:28)

Grundbetydelsen av ”tidens slut” är inte i inte första hand ”avslutning” utan snarare ”fulländning” (slutförande), som inleder en ny tidsålder. Detta sker när Jesus Kristus kommer tillbaka och skapelsen återställs till sitt ursprungliga tillstånd.

Byta sanning mot lögn

De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. (Rom 1:25)

• Byta ut: metallassó = förändra, byta ut, ombilda
• Sanning: alétheia = vad som inte kan döljas, trohet till fakta, något som visar sig vara ett obestridbart faktum när det prövas
I den antika grekiska kulturen var alétheia synonymt med ”verklighet”, i motsats till ”illusion”.
• Lögn: pseudos = falskhet, oärlighet
Härlett från pseúdomai = förfalska, uppsåtligen förvanska (vilseleda)
• Dyrka: sebázomai = vördnadsfull beundran
Härlett från sébo = tillbedjan
• Tjäna: latreúō = arbeta för
Härlett från latris = anställd tjänare
• I stället för: pará = jämsides med, vid sidan av, bredvid, intill

Rom 1:25 kan alltså formuleras på följande sätt:
De bytte ut Guds trohet till fakta mot en illusion och tog sig för att beundra och arbeta för det skapade jämsides med Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Det rimmar illa med 2 Mos 20:3, ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”. Men stämmer desto bättre med 1 Mos 3:5, ”Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont”.

Kyrklig teologi säger att: ”Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar”. Citatet är – kanske till mångas förvåning – inte hämtat från trosrörelsen!

Och nu står mänskligheten – åtminstone delar av den – i begrepp att på tio års tid åstadkomma det Gud, den Allsmäktige, inte lyckats med på tusentals år! Hur går det ihop? Svaret är kort och gott: Gud respekterar alltid vår fria vilja!
Kommer de mänskliga världsförbättrarna att göra det?

Att agera gud, utan att vara det, har ett högt pris! Försöker man, är det bara en tidsfråga innan man drabbas av Ords 16:18, ”Stolthet går före undergång och högmod går före fall”. Guds fiende no. 1 upptäckte det när han försökte! Det kommer alla att upptäcka som tror att de kan åstadkomma bättre än Gud (Upp 6:15). Ingen rikedom i världen kommer att erbjuda något som helst skydd när Gud slutligen tar itu med ondskan!

Tillbedjan, underordning, underkastelse

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. (Joh 4:24)

Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. (Upp 13:12)

• Tillbe: proskynéō = att ge vördnad till; att dyrka; att falla ner för att tillbe på sina knän; att kyssa marken när man kastar sig framför en överordnad.

I samband med den romerska kejsardyrkan gick ordet proskynéō över till att ”uttrycka motsvarande inre hållning med en tillbedjans respekt, vördnad och ödmjukhet”. (Studiebibeln, 1983 års utgåva)

Tillbedjan är alltså inte enbart en ceremoniell, religiös handling, utan även en inre attityd som tar sig uttryck i våra handlingar.

Vi visar med vår attityd, våra beslut och vårt beteende vem vi underordnar/underkastar oss, med andra ord, vem vi tillber!

Finns ”kejsardyrkan” även i dag?

Skall vi göra uppror? Det gjorde inte de första lärjungarna. Tvärtom, vi skall be för överheten och fullgöra våra skyldigheter mot alla. Likväl fick många av lärjungarna plikta med sina liv. De drog nämligen en tydlig gräns när överheten förbjöd dem att berätta vad de sett och hört.

I stället för att förändra sitt beteende svarade de frimodigt: ”Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.”, och: ”Man måste lyda Gud mer än människor”. Gör vi likadant idag, eller marscherar kyrkorna – utan att tänka sig för – i takt under den världsliga överheten i ivern att vara den till lags? Vad innebär det i så fall för den enskilde medlemmen som inte vill delta i marschen?

Är ovanstående tankar konspiratoriska, eller är de en självklar följd av att pröva allt?

Bibliska konspirationsteorier?

Kan man finna konspirationsteorier i Bibeln?

Deras händer är skickliga att göra det onda. Fursten begär gåvor och domaren mutor. Den mäktige kräver öppet vad han har begär till. Så gör de gemensam sak. (Mika 7:3)

… Dina köpmän var jordens herrar, ty alla folk förfördes av din trolldom. (Upp 18:23, Bibel 2000)
Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda.. (Upp 18:23, Folkbibeln)

Köpmän: émporos = resande, köpman, handlare
Herrar, Stormän: megistan = storman, mäktig man, rikeman, makthavare
Folk: éthnos = folk, nation, hednafolk, utlänningar, hedningar, människostammar
Förfördes, Förledda: planáō = bedra, vilseföra, förvilla, lura
Trolldom, Häxkonst: pharmakeía = användandet av läkemedel, gift, trolldryck (i överförd betydelse: trolldom, trolldomskonst)

En fullt möjlig översättning blir alltså:
”… Dina affärsmän var jordens makthavare, för alla folk och nationer blev vilseförda genom dina läkemedel”.

Vacciner är förstås något gott, många liv har räddats tack vare dem. Men om någon börjar utnyttja detta goda för att tillskansa sig oinskränkt makt blir frågan: Är det välbehagligt inför Gud att underkasta sig denne ”någon”?

Men Jesus kallade dem till sig och sade: ”Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. (Matt 20:25)

Då kallade Jesus dem till sig och sade: ”Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem.
(Mark 10:42)

Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. (Upp 13:15-17)

Kommentar om vers 16 i Studiebibeln med Thoralf Gilbrant som redaktör:
Det är det första vilddjurets märke som påtvingas människorna. Detta utgör en ohygglig parodi på beseglingen av Guds tjänare i kap. 7. Liksom de utvalda tecknades på sina pannor för att undkomma ödeläggelsen på jorden blir vilddjurets efterföljare tecknade med insegel för att undslippa vilddjurets vrede över dem som tror på Gud. I den antikristliga tiden kommer detta att utgöra det slutliga provet. Bara de som hellre vill dö än kompromissa om sin tro kommer att neka till att ta emot märket. Vilddjurets märke blir en form av anbefallning, som man inte kan ta utan att förneka Kristus.


Märkligt nog har Folkbibeln valt ”tvingar alla” som översättning.
Bibel 2000 översätter ”ser till att alla” och 1917 års Bibel ”förmår alla”. Dessa båda översättningar stämmer bättre med grundtexten.

Tvingar alla, ser till att alla, förmår alla: poieó = åstadkommer, gör så att

Kan vi se några tecken på en sådan process i vår tid? Var kommer denna process att sluta? Man kan tolka det som sker som tvång, men vi kan faktiskt välja mellan att underordna oss påbuden eller att vägra! Dock blir det påtagligt negativa konsekvenser om man inte underordnar sig, vilket kommer förmå många människor att ta det beslut som kostar minst för stunden.

Himmelska kroppar

Bibeln säger att det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans.

Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild (1 Kor 15:40-49).

Vad säger transhumanismen?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: