Vad är fundamentalism?

Ordet ”fundamentalism” är kanske inte lika snårigt att definiera som ordet ”sekt”, men nyanser finns även vad det gäller fundamentalism. I Wikipedia står att fundamentalism bland annat kan syfta på ”en kristen protestantisk riktning som betonar Bibelns ofelbarhet i alla slags frågor”.

Den kristna fundamentalismen uppstod på 1890-talet som en motreaktion mot strömningar i tiden som ifrågasatte Bibelns auktoritet, och därmed grundläggande/fundamentala bibliska sanningar. Även om både ”sekt” och ”fundamentalist” mest används som skällsord idag, så var betydelsen tidigare mer neutral. I detta sammanhang blir ”sekt” en rörelse som står för något annat än Bibelns fundamentala sanningar.

De tidiga fundamentalisterna använde beteckningen om sig själva. De kännetecknades bland annat av tron på att Bibeln är Guds eget ord till oss människor, inte människors försök att nedteckna sina ofullkomliga gudsbilder.

Om Bibeln är Guds ord blir konsekvensen bland annat att:

• Jesus Kristus är Guds enfödde son, och själv evig Gud

• Jesus bokstavligen har fötts av en jungfru

• det har skett ett syndafall

• Jesus har dött på ett kors och uppstått för att försona våra synder

• Jesus stigit upp till himmelen, sitter på allsmäktig Gud Faders högra sida och kommer tillbaka därifrån för att döma levande och döda

• Jesus är enda vägen till Gud

• vi kan inte bli frälsta genom något annat namn

De som forskar om den historiske Jesus skiljer på trons Jesus och den historiske Jesus. De har kommit fram till att Jesus inte är Gud – och att han heller aldrig gjorde några sådana anspråk – vilket raserar fundamentet för samtliga ovanstående punkter.

Frågan man måste ställa sig är om dessa tankar enbart är enskilda forskares personliga slutsatser, eller om de i praktiken fått inflytande över kyrkors och samfunds teologi?

Är Jesus själv Gud? Har det skett ett syndafall? Behövde Jesus offra sig på korset för att människan skall kunna försonas med Gud, och får sin brutna gudsrelation återupprättad?
Hur tydligt framgår svaren på dessa frågor i våra kyrkor nuförtiden?

Det är upp till varje enskild kristen att pröva och bedöma om Bibeln är sann och därmed i konflikt med forskningen, eller om forskarna har rätt och Bibeln därför i mångt och mycket är en påhittad efterkonstruktion av Jesu lärjungar.

Om Bibeln är sann har den en hel del att säga om vårt ställningstagandes avgörande betydelse för vårt eviga väl och ve. Den har även en hel del att säga om den tid som närmar sig med stormsteg, nämligen den tid som brukar kallas vedermödan.

Om Bibeln är sann vill det till att man vet att fundamentet för sin tro håller. Var och en må pröva sig själv, och vara beredd att ta konsekvenserna av sitt ställningstagande oavsett hur obekvämt det blir!Vad är en sekt?

För att svara på frågan kan man snurra in sig i många vindlingar för att till slut varken veta ut eller in. Men många har försökt och det har lett till att det finns sammanfattande- om än inte uttömmande – beskrivningar av vad en sekt är.

Wikipedia kan man läsa denna översiktliga definition gjord av Roy Wallis:

  1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.
  2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.
  3. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap i jämförelse med andra individer som inte är en del av sekten.
  4. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.
  5. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende inom sekten är ett prästerskap.
  6. Sekten är etisk och asketisk, det vill säga att sekten har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp för att förbättra sig själva.
  7. Slutligen är sekten totalitär, det vill säga den kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv utifrån sektens olika kriterier och gruppnormer.

Ytterligare från Wikipedia: ”Denna typ av organisationer har funnits långt före kristendomen.” samt ”Allteftersom västvärlden blivit sekulariserad har det även uppkommit politiska och kulturella sekter, med samma struktur som de religiösa men med en politisk respektive kulturell lära. Flera exklusiva icke-religiösa grupper, organisationer och föreningar kan uppvisa sekteriska drag.

Ibland utvecklas en sekt till att erkänna andra organisationers värde och man ser sig som en denomination (man erkänner att andra kan ha del av sanningen samtidigt som man hävdar sin särart) och kan börja inleda samtal med andra grupper med liknande mål.

För de flesta är det nog punkt 7 man först associerar till när man hör ordet ”sekt”. Ytterligare en punkt man kan tycka borde finnas med är hanteringen av familjerna. I reportage om sekter framkommer ofta att man försöker splittra familjer och skilja barnen från föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt. Därmed kränker man de mänskliga rättigheterna, närmare bestämt artikel 16, punkt 3 i Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen av Förenta Nationernas generalförsamling 10 december 1948:
Artikel 16.3: ”Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.”

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs med andra världskriget i åtanke, och de totalitära ideologier som då gjorde sig gällande. Om familjen – den grundläggande enheten i samhället – fungerar så har dess medlemmar en trygghet i familjens gemenskap och blir inte lika lätt offer för obskyra ideologier. Det innebär att den som vill vinna individerna för sin sak måste komma med goda argument, eftersom den som är trygg i sin närmaste gemenskap inte lättvindigt låter sig köpas, utan vågar pröva, bedöma och värdera argumenten innan man tar ställning. Detta gör det betydligt svårare för auktoritära ledare av alla kategorier att manipulera den man försöker vinna för sin sak.