Satans plan för världsherravälde

Boken ”Satans plan för världsherravälde”, med originaltiteln ”Dark Secrets of the New Age” (New Age:s mörka hemligheter), är en bok av Texe Marrs, utgiven 1987, som mycket grundligt går igenom vad New Age handlar om. Boken finns inte längre att köpa annat än på antikvariat. Med anledning av konferensen om receptiv (mottagande) ekumenik, 27-30 juni, 2022, tar jag mig friheten att lägga upp ett utdrag från sidorna 126-134.

Jämför gärna med innehållet i ”Tillsammans för livet”, ”Charta Oecumenica” samt SKR:s skrift ”Kan vi be tillsammans? – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext”. Fundera sedan på hur länge till vi får proklamera Jesus Kristus som Herre och Gud, enda vägen till frälsning.

Exempel från:

Tillsammans för livet
”Den heliga Anden verkar gåtfullt och vi förstår inte fullt ut Andens verk i andra trostraditioner. Vi erkänner att det finns inneboende värden och visdom i olika livgivande andligheter. Därför gör äkta mission ”den andre” till en partner i mission och inte till ett ’objekt’.”

Charta Oecumenia
• … vi förbinder oss ”att vara öppna för samtal med alla människor av god vilja (people of goodwill), att fullgöra gemensamma angelägenheter tillsammans med dem och vittna för dem om den kristna tron.” (punkt 12 ”Att möta andra religioner och livsåskådningar”)

Kan vi be tillsammans?:
Interreligiös bön skall om möjligt befrämja ett ömsesidigt vittnesbörd, så att det genuina och unika i varje religiös tradition kan upptäckas. På så vis kan vi lära av varandra, förstå vad som är gott, rent och sant, samt därigenom lära känna Gud bättre och älska honom mer. Samtidigt vittnar vi för våra systrar och bröder i andra religioner om vår tro och vårt hopp. Sådan bön i ande och sanning kan alltså leda till andlig erfarenhet, möte med Gud och tjänst för honom, i samverkan mer våra bröder och systrar i andra religiösa traditioner.” (sid 14)

Observera att det inte görs någon skillnad på ”systrar och bröder i andra religioner” och ”bröder och systrar i andra religiösa traditioner”!

Från sid 34:
”Religionerna är gudomliga institutioner för skapelsens välbefinnande och fortbestånd.”


Kristus-medvetande: ett rastecken på överlägsenhet?

Andra New Age-ledare skildrar den nya tidsålderns gudamänniska som en varelse som har nått det övernaturliga stadium som kallas Kristus-medvetande och den överlägsna ras som kollektivt äger Kristi medvetenhet. Detta innebär inte att följa Jesus. Tvärtom öser New Age sitt förakt över kristendomen och kallar kristna fundamentalister för en ”Jesussekt”.

Hayward Coleman, som förespråkar ”kristen yoga”, exemplifierar Kristus-medvetande utan Jesus Kristus när han säger: Rätta sättet att tänka är att se Kristus i varje mänsklig varelse. Det kanske verkar pånyttfött, men det är det inte. Den pånyttfödda kristendomen betonar Jesus som person; det jag kallar kristen yoga ser Kristus som en medvetenhet.

Utifrån New Age-doktrinema finns det verkligen ingen plats för traditionell kristendom i den lysande nya tidsålder som väntar på att en ny ras med gudamänniskor skall födas. Till vilken nytta är Bibelns Gud för en ras som är sin egen gud eller en kristen Messias för en person med en teologi, som säger honom att han är sin egen frälsare? New Age-människoma är självtillräckliga i sin tro på att människans upphöjelse till gudaskap är oundviklig.

Traditionell kristendom skymfas av New Age, medan en kättersk kristendom som försäkrar att människan är gudomlig varmt välkomnas. Peter Roche de Cappens tillhör dem som viftar bort invändningar att New Age går emot kristendomen. De Cappens säger att människans gudomlighet genom andlig initiering är det stora verk som är det centrala syftet med den ”tidlösa visdomen”. Han menar att om de kristna skulle upptäcka det dolda budskapet i Bibeln, skulle de inse att kristendom och denna tidlösa visdom är fullt förenliga. De Cappens hävdar vidare: ”En levande kristen” och ”en kristnad mänsklig varelse” är verkligen en gudamänniska som har uppnått och förkroppsligar självkännedom, självkontroll och självinitiering – en som verkligen kan uttrycka jaget.

Detta är naturligtvis en våldsam skymf mot Skriften; den gör ju klart att människan inte får upphöja sig själv. En kristen skulle aldrig säga ”jag är Gud” eller ”jag är Kristus”, utan ”inte längre jag, det är Kristus som lever i mig.”

Jesaja varnade oss för att sätta vår lit till människor. Jeremia profeterade om undergång för de babyloniska gudamänniskor som tillbads av den forntida världen: ”Så skall ni säga till dem: De gudar som inte har gjort himmel och jord, de skall utrotas från jorden och ej få finnas under himlen. ” Den gammaltestamentlige profeten påminde folk om att människohjärtat är ”ett falskt och fördärvat ting”. Jesus gav ett liknande budskap: ”Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri vittnesbörd, hädelse.”

Det kan bara finnas en Gud, bara en Kristus, och människan gjordes för att ära och lyda honom, och honom allena.

Darwins arv: utveckling av medvetandet

New Age-tron på en människoras under utveckling till gudar har sitt ursprung i det forntida Babylon. År 1859 publicerade engelsmannen Charles Darwin sin Om arternas uppkomst, där han i pseudovetenskaplig form återupplivade den gamla babyloniska doktrinen. Darwins teori slog an bland agnostiska och ateistiska vetenskapsmän och får stöd än idag. Under de senaste decennierna har emellertid den allmänt accepterade utvecklingsläran varit föremål för en del ändringar och tillägg.

I slutet av 1950-talet modifierade jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardin utvecklingsläran genom att bättra på existerande filosofier och till Darwins lära lägga tanken på ytterligare ett evolutionsstadium för mänskligheten – evolution in i högre medvetenhet. Teilhard de Chardin skrev att människan kommer att bli alltmer kristuslik tills mänskligheten når sitt yttersta mål gudaskap, som han kallar Punkt Omega.

Teilhard de Chardin har sedermera blivit något av ett ”skyddshelgon” för New Age-rörelsen. Hans idéer bildar grunden för dess obibliska doktriner om gudomliga människor. Teilhard de Chardin har emellertid en populär medtävlare i Richard M Bucke, vars evolutionsteorier faktiskt föregick den kätterske jesuitprästens.

Kosmisk medvetenhet – tecken på en ädlare ras?

Den kanadensiske psykiatern Richard M Bucke var år 1901 först med teorin om en överlägsen ras som utvecklades in i en gudalik kosmisk medvetenhet. Hans bok Cosmic Consciousness är nu en New Age-klassiker. Bucke skrev att kosmisk medvetenhet, som i de flesta avseenden liknar Kristi medvetenhet, ”visar sig hos personer… med gott intellekt, goda moraliska egenskaper och god fysik”. Han förutspådde också att det skall komma en tid då avsaknad av den förmågan är ett tecken på underlägsenhet.

Bucke fastslog också att ”den människa som permanent utrustats med det kosmiska förnuftet blir nästan oändligt högre och ädlare än den som enbart är självfixerad”. Läsarna fick naturligtvis veta att Bucke själv hade återfötts in i kosmisk medvetenhet. Han hävdade också att Jesus, Buddha, Platon, Muhammed, Francis Bacon, Walt Whitman med flera hade ägt detta upplysta kosmiska förnuft.

Richard Buckes teori om att det skulle komma fram en andligt överlägsen ras, bestämd att överta tyglarna, är en farligt förflugen tanke. Ändå har den blivit hörnstenen i New Age-religionen. Men Satan behövde ännu en modifiering av sin utvecklingslära som garanti för att Planen skulle lyckas. Han behövde visa hur en evolutionsgnista kunde utlösa människans upphöjelse till gudaskap. Det tillägget blev möjligt för bara en kort tid sedan.

Transformatorisk evolution

Ett sentida, djupsinnigt tillägg till evolutionsläran är tanken på språngartad utveckling. Enligt denna teori, som först framfördes i Sovjetunionen i början av 1970-talet, kan arter utvecklas mycket snabbt. Det tar inte miljontals år av slumpmässigt urval för att en ny art skall utvecklas, som Darwin antog. I stället kan en helt ny art uppstå inom en tidrymd av bara några tiotusental (inte miljoner) år.

New Age-anhängarna ansluter sig till denna teori, men går ett steg längre. De tror att evolutionssprång kan ske ögonblickligen. Denna teori om spontan, hypersnabb utveckling har kommit att kallas transformatorisk evolution. New Age-lärare och guruer är fascinerade av tanken att den moderna människan kan stå vid randen av ett otroligt evolutionssprång — till en nivå med övermänsklig högre medvetenhet.

Efterhand som en alltmer överlägsen människoras blir medveten om sin gudomliga natur och sina latenta inre krafter, kommer enligt New Age-doktrinen en kritisk massa av energi att utvecklas och en ny kosmisk medvetenhet att omsvepa jorden. Transformerade till supervarelser kommer Homo sapiens att bli en ras av gudar. Den upplysta människan skall råda över universum och förenas med den, och hon och den skall bli ett.

New Age-anhängare citerar ofta Lama Govinda, en hinduisk mystiker som sagt att hela kosmos bara är en förlängning av det mänskliga sinnet: ”För den upplysta människan… vars medvetenhet omsluter universum, blir universum hennes fysiska kropp, medan hennes fysiska kropp blir en manifestation av det universella sinnet.”

Kännetecken på den underlägsna rasen

Som vi har sett finns det enligt New Age i grunden två stora raser i världen: en på tröskeln till gudastatus, och en annan som håller den förra tillbaka. Den senare är en underlägsen ras med lägre medvetenhet.

Vad kännetecknar den underlägsna rasen? Dess viktigaste igenkänningstecken är negativt tänkande. I motsats därtill betecknas positivt tänkande som något typiskt för människor med högre medvetenhet. En sådan person är andligt upplyst och har uppnått kosmisk, Kristi eller Guds medvetenhet. Sammanfattningsvis inser den mer medvetna människan betydelsen av enhet, kärlek och frid, medan den mindre medvetna inte gör det.

Som kristna vet vi att vår Herre Jesus Kristus älskade alla människor och önskade enhet för dem alla. Jesaja beskriver den väntade Messias, Jesus, som Fridsfursten. Så den kristne strävar också, efter att ha satt sin lit till sin himmelske Fader, efter enhet, kärlek och frid. Är alltså den kristne ett typiskt exempel på den av New Age så högt skattade människan med högre medvetenhet?

Nej, de kristna anses av New Age tillhöra rasen med lägre medvetenhet. New Age-betydelsen av enhet, kärlek och frid ärdiametralt motsatt Bibelns användning av dessa ord. New Age föraktar kristen enhet, kärlek och frid därför att de mörkrets makter som styr New Age inte står ut med den helige Ande, som står för dessa grundläggande kristna värderingar. Följande förklaring förtydligar detta. Sann kristendom kan aldrig smältas samman med New Age-religionen.

New Age-enhet

Satans strävan efter enhet, en världsreligion och en världsregering ledd av en gudamänniska, djävulens marionett, tvingar New Age-ledarna att förkasta kristendomen. Kristendomen betraktas som en negativ filosofi, som i grunden är separatistisk. För de kristna är Jesus vägen. Gud älskar var och en av oss — även syndare, och Bibeln är Guds heliga ord. Den kristne bedrövas över hinduen, buddhisten, ateisten, satansdyrkaren och människor av alla religioner och trosuppfattningar, som ännu inte har tagit emot Jesus Kristus som sin personlige Herre och Frälsare. Det är den kristnes mål att hjälpa dessa förlorade syndare att lära känna sanningen — att Jesus Kristus ensam är Herre.

Den kristna doktrinen om endast Jesus föraktas av New Age, som hävdar att det är en negativ doktrin, fientlig mot enhet i världen. New Age lär ut att alla vägar har ”ljus” inom sig. De är alla acceptabla. Dessutom är vi alla enligt New Age-teologin kollektivt ”Gud”, därmed finns det ingen personlig Gud som älskar oss. Vidare betraktas Bibeln bara som en av många heliga böcker. New Age-ledama säger att om de kristna bara kunde överge sina ”negativa”, ”exklusiva” och ”separatistiska” uppfattningar, skulle världen kunna rusa mot enhet. Sedan skulle religionsfrihet och världsfred följa:

Vi är alla rent ljus, eller bitar av Gud… Vi är uppenbarligen ALLA ETT… Kan man bara komma ihåg att vi alla är ett, är vi ALLA GUD… Våra negativa känslor kommer att försvinna…
 Logiken, förnuftet, intuitionen och den esoteriska litteraturen från de flesta av världens religioner pekar på, att om man tror att man har den enda vägen, så är ens Gud alltför begränsad
.

Enligt New Age kräver enhet att de kristna upphör med sina försök att omvända världen till frälsning genom Jesus och inser att människan själv är gudomlig. Att tro något annat är exempel på trångsynthet och felaktigt tänkande:

Detta misstag och denna trångsynthet är speciellt tydlig när vi försöker inskränka och begränsa Guds kärlek, medkänsla och förlåtelse till en speciell grupp. Många tror till exempel att antingen tar man emot Jesus som sin personlige herre, eller också hamnar man i helvetet. Detta begränsar upplevelsen av Kristus-medvetande till bara en människa (Jesus) och förnekar allmängiltigheten av Guds kraft inom var och en av oss, som har demonstrerats av många Mästare före och efter Mästaren Jesus… De flesta människor inser intuitivt det orimliga i denna ortodoxa uppfattning och ignorerar antingen den eller kyrkan.

Så de kristna som tror på Jesus får etiketten ”anti-enhet”. De är alltså syndare! Vanligen avvisar New Age varje tanke på att synd existerar. Men tanken återuppstår med avseende på kristna som går emot det ”enhetliga” i allt skapat och alla religioner. Deras avvisande inställning är inte bara en separatistisk anti-enhetssynd, den är också ett tecken på att kristna är i otakt med Planen:

Livets stora hemlighet är enhet. Vi är alla ett med skaparens sinne… Synd är att ignorera detta faktum om enhet… Ett sådant ignorerande leder till avund, frustration, kritik, plundring och hat. Dessa sinnestillstånd orsakar sjukdom.

Om vi kan lära oss att älska våra medmänniskor (inte sentimentalt utan i enhet… därför att alla är ett uttryck för Guds plan)… Vi kommer då att bli helbrägdagörare – av oss själva, av andra och av världen.

De principer som ligger bakom Planen säger att högre, kosmisk medvetenhet – ”Kristi medvetenhet” – gör slut på separatism. Jordens folk kan kollektivt införa New Age-riket och kalla på New Age-Kristus. New Age-skribenten John Randolph Price betonar att varje person, genom att följa den gudomliga Planen, ”förenas med det hela, och hela världen lyfts upp till en andlig dimension av kärlek, glädje och frid”. De kristna betraktas som stötestenar, när världen skall lyftas upp i härlighet till en ny andlig dimension! Vår rädsla för religiös och världslig enhet, våra synder och vår karmaskuld förhindrar att den nödvändiga mängden uppnås. Planen måste därför enligt Price ”innefatta eliminering av fruktan, upplösande av falska trosuppfattningar och karmaskuldemas utraderande i varje människas själ… så att Ljuset kan skingra mörkret och verkligen göra allt nytt”.

Price har rekommenderat alla människor på jorden att ingå ett förbund med den organisation han grundat, The Planetary Commission, med löfte om att göra slut på separatism och om att samtycka till helande och harmonisering av planeten. I avtalet ingår följande avsnitt:

Jag väljer att ingå i den planetära kommissionen… Jag vet att jag när jag höjer min medvetenhet, gör vad på mig ankommer för att avlägsna felen i människorasens sinne, bota känslan av separation och återge världen hälsa…

Det antyds att de kristna bidrar till en osund värld om de motsätter sig New Age-enhet. Genom att bekänna Jesus Kristus som den enda vägen till frälsning demonstrerar den bibliskt kristne ”felet” i sitt rassinne med dess lägre medvetenhet och motsätter sig Guds vilja. (Ni kanske minns att ”Gud” av New Age definieras som en universell energikraft.) Price skriver sålunda:

Den gudomliga Planen är ritningen för varje enskild man och kvinna, för hela den mänskliga rasen och för själva planeten, så som den Oändlige tänkaren har utvecklat det. Vi talar i grunden om Guds vilja… det oändliga goda-för-alla…

”Alla är ett, ingenting är åtskilt”, förkunnar New Age. Varje religion eller människa som motsätter sig denna grundläggande, humanistiska tanke är ett hot mot frid och brödraskap mellan människorna. Barry McWaters framkastar att en aggressiv ande av separatism på grund av kristna misstag har kommit i dagen under de senaste tvåhundra åren, tydligen syftande på den period, då Förenta staterna blev en självständig nation, grundad på kristen tro på ”en nation under Gud, odelbar…”

Alla traditionella religiösa inriktningar är ämnade att leda mänskligheten, individuellt eller kollektivt, till denna fundamentala förståelse (av alla-är-ett). Under de senaste 200 åren har den västerländska världen emellertid utsatts för ett ”fall”, en glömska, ett missförstånd med separatistiska tankar, vilka vi just nu tar oss ur. Tydligen satte Gud en käpp i hjulet för djävulens urgamla plan när han hjälpte till att skapa det demokratiska Förenta staterna. På den tiden bestod hela planeten av odemokratiska riken, av vilka bara en handfull tillät utövandet av biblisk kristendom. Sedan sitt grundande har Förenta staterna hållit sig väl framme i den kristna rörelsen. Tusentals amerikanska församlingar har växt upp och prisat Herren, och de har sänt ut missionärer över hela världen – missionärer hängivna en kyrka där endast Jesus Kristus har ledningen.


%d bloggare gillar detta: