Från World Economic Forums hemsida

Vad är transhumanism och hur påverkar det dig?

Biologisk utveckling sker över generationer. Men tänk om den skulle kunna påskyndas. Sådant drömmer så kallade ”transhumanister” om. Det grundar sig i tron ​​att människor kan, och kommer att förbättras av dagens genteknik och informationsteknik, liksom förväntade framsteg, inom bioteknik, artificiell intelligens och molekylär nanoteknik. Resultatet är en en förbättrad eller utvidgad Homo sapiens, men ändå i grunden mänsklig.

Vissa framstående forskare förespråkar till och med en posthumantistisk (eftermänsklig) tillvaro: slutet på mänsklighetens beroende av våra medfödda kroppar genom att förvandla våra bräckliga mänskliga kroppar, version 1.0, till deras mycket mer hållbara och dugliga version 2.0. Läs mer här.

I filmen The Matrix (Matrisen) frågar Morpheus om Neo vill ta det blå pillret eller det röda pillret. Det blå återsänder Neo omedvetet till ett liv med total fysisk och mental förslavning inom matrisens simuleringsprogram. Det röda ger honom tillgång till den verkliga världen med alla dess brutala utmaningar. Men efter att ha upplevt detta kan han aldrig gå tillbaka till livet inom matrisen och måste överleva utanför den. Vad säger Bibeln?

Förespråkare för transhumanism står inför ett liknande val idag. Ett alternativ är att dra nytta av framstegen inom nanoteknik, genteknik och annan biologisk och medicinsk vetenskap för att förbättra människans biologiska och mentala funktion, och aldrig backa tillbaka. Den andra är att lagstifta för att förhindra att dessa artificiella förändringar blir en oföränderlig del av mänskligheten.

Förespråkarna hävdar att det inte handlar om individens val, och ställer därför frågan: ”Vem skall ha rätt att bestämma?”.

Of course, the reality of this debate is more complex. Holding our scepticism in abeyance, it still supersedes individual choice.

Hence the question of agency remains: who should have the right to decide?

World Economic Forum


Ytterligare om posthumanism finns här. Vad säger Bibeln? Läs mer här.

Varför minne är nyckeln till en bättre framtid

Tanken är förstås att kunna motverka och bota sjukdomar och hjärnskador. Ett av de framtida stegen i utvecklingen sägs vara att kontrollera neural aktivitet, men att det är ett riskabelt förfarande eftersom det innebär att virus införs i hjärnan.

Forskare har överfört minnen mellan två levande varelser

Man har lyckats överföra minnen mellan två levande varelser. Det handlade visserligen om havssniglar, men deras hjärnor har neuroner, precis som människans, även om människans har betydligt fler neuroner. EEG är en metod som använts länge. Med tanke på att att man kan styra apparater med hjälp av hjärnvågor är det inte långsökt att tänka att man även kan överföra minnen mellan hjärnor. Men det var inte den metoden som användes. Man injicerade RNA!

Vid försöket delades sniglarna in i tre grupper:
1. Sniglar som påverkades att förändra sitt beteende.
2. Sniglar som inte påverkades, men fick en injektion med RNA från grupp 1.
3. Kontrollgrupp som varken påverkades eller injicerades.

Resultatet blev att grupp 2 förändrade sitt beteende till att bli likadant som grupp 1, medan grupp 3 fortsatte att bete sig som tidigare.

Det finns många olika typer av RNA och man planerar att göra mer forskning för att ta reda på vilka typer som direkt påverkar minnet. Så vi är fortfarande långt ifrån att erhålla svart bälte i karate eller kunna ladda ner vackra dansrörelser direkt till våra sinnen genom att injicera RNA i vår nacke. Men vi kan vara ett steg närmare tack vare den anspråkslösa havssnigeln.

Kommentar:
Bevisligen kan RNA förmedla mer än enbart information om virusbekämpning. Vilka ytterligare meddelanden kommer att kunna läggas in i framtiden? Kommer vi att få full information om det?

24 mars 2016, återfanns denna rubrik i The Guardian: ”Genetiskt konstruerat ”Magneto”-protein fjärrstyr hjärnan och beteendet”. I artikeln nämns att: ”Flera tidigare studier har visat att nervcellsproteiner som aktiveras av värme och mekaniskt tryck kan genetiskt konstrueras så att de blir känsliga för radiovågor och magnetfält, genom att fästa dem på ett järnlagrande protein som kallas ferritin, eller på oorganiska paramagnetiska partiklar”.

Bortom det mänskliga?

I ett podcastavsnitt introduceras lyssnarna för tänkare, entreprenörer och innovatörer som redan identifierat riskerna, och försöker vägleda mänskligheten mot den bekväma, överflödande framtid som vissa tror är inom räckhåll.

Är vi redo att gå in i en ”post-human” era, med tanke på framstegen inom genteknik, neurovetenskap, läkemedel och proteser?

Kommer vi att befrias från naturens begränsningar, till och med själva döden? Om så är fallet, i vilket syfte? Vem kommer att ha tillgång till dessa kraftfulla verktyg, och vad kommer att bli av dem som inte har det?
Vad säger Bibeln?

Vad kan dessa berömda filosofer lära oss om modern livsstil?

En av filosoferna som World Economic Forum nämner är Friedrich Nietzsche, som tillkännagav att Gud är död, så att vi nu är fria att göra som vi behagar, och kan göra vår vilja till alltings mått.

Ytterligare om Nietzsche:
Han föraktade kristendomen, som han ansåg hade förslavat och degenererat människan, och således skapat motsatsen till övermänniskan, nämligen den sista människan.

Urval från Wikipedia:
Det nya ideal som skall sättas i guds ställe kan inte bli något annat än människan själv. Men inte den nuvarande, utan övermänniskan, den högre ras som skall utvecklas ur vårt släkte, liksom den nuvarande ur apornas.

På sådant sätt är Nietzsche konsekvent i sin aristokratiska individualism, som inte vet av något annat mål för den stora massan än som medel för de få, för de starka, hänsynslösa, som besjälas av sin ”vilja till makt” och ”distansens patos”.

För övermänniskorna gäller en annan moral än för massan, hos vilken kristendomens negativa dygder, ödmjukheten, lydnaden och medlidandet, är på sin plats. Det är slavarnas moral, men inte herrarnas. För herrarna betydde ursprungligen ”god” detsamma som stark och duglig, och ”dålig” detsamma som svag.

Kommentar:
Det kan vara intressant att jämföra med Platons syn på idealstaten.
Detta förgudligande av människan har även teologisk uppbackning, ”Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar.”, men sammanhanget kanske inte är det förväntade.

Känns det igen i vår tid, i vår kultursfär? Vad säger Bibeln?

%d bloggare gillar detta: