Slav eller fri?

För att vi skall vara fria, har Kristus frigjort oss. Stå därför fasta, och låt inte något nytt träldomsok läggas på eder! (Gal 5:1)

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. (Joh 8:36)

Själv säger Kristus: Ta på er mitt ok. Hur går det ihop? Vi skulle ju bli fria! Svaret är kanske så krasst att vi människor alltid har någon slags gud som vi underkastar oss.

Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. (Gal 4:8)

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. (Matt 6:24)

• Tjäna: douleúō = att tjäna som slav, med all personlig äganderätt tilldelad ägaren; att villigt ge över befogenheten att vara självstyrande.

• Herrar: kýrios = en person som utövar absolut äganderätt; betecknar också en ägare (mästare) som utövar sina fulla rättigheter.

Vårt val står alltså inte mellan att vara slav eller fri! Valet handlar om vilken herre vi vill tjäna. Då är det klokt att välja den levande och sanne Guden, som säger: ”Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt” (Matt 11:30). Detta till skillnad från andra herrar som döljer sina avsikter. De lovar frihet men smyger på börda efter börda till dess att vi dignar under dem.

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader (2 Kor 10:4)

• Tankebyggnader: oxýrōma = fäste, muromgärdad fästning
En bildlig uttolkning är: ett falskt argument där en person söker ”skydd” (en säker plats) för att undkomma verkligheten.

Oxýrōma användes även i betydelsen ”fängelse” under antiken.

Kan det vara så att ”åsiktskorridor” och ”tankebyggnad” är samma företeelse? Hur hanterar dagens kyrkoledare i så fall sitt uppdrag att bryta ner tankebyggnader?


Guds barns frihet

Kjell Sjöberg var en kontroversiell person, och allt han sagt har inte varit mitt i prick. Men eftersom det kan sägas om alla människor, utom Jesus Kristus, har Gud gett oss befallningen att pröva allt och behålla det goda. Så frågan är, har Kjell Sjöberg något viktigt att säga angående Guds församlings frihet (som synes skrevs detta innan Svenska kyrkans skiljande från staten)?

I inledningen står följande:
”Församlingen är Guds frihetsinitiativ till världen. Församlingen är en viktig del i Jesu frihetsutrop till de förtryckta. Målet för vår frihetskamp är fria individer i fria församlingar i ett fritt land.

Den här skriften kommer till för att definiera vad som menas med en fri församling, från vilken en frihetsrörelse för folket kan utgå.

Vi behöver definiera friförsamlingen, så att det blir en utmaning till den lutherska kyrkan att skilja sig från staten, så att gamla frikyrkoförsamlingar på nytt grips av den ursprungliga visionen, och så att nya församlingar räddas från att bli bundna av sekterism. Friheten i ett samhälle kan inte bli större, än den frihet som råder i församlingen. Församlingen är basen, för den frihetskamp som pågår för folket.”

Vad säger Bibeln? ”Men inte ens min följeslagare Titus som är grek, blev tvingad att låta omskära sig. Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, skulle han ha blivit tvungen till det. De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.” (Gal.2:3-5)

Kan detta bibelord även utökas till att gälla makthavare utanför kyrkväggarna, som vill inskränka Guds barns frihet?

”På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar”. ”Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.” (Gal 4:3, 7)

”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.” (Jak 4:4-8)

Finns det alltså en risk att den som i våra dagar vill leva i Guds frihet mycket konkret kommer att bli ovän med världen?


Framtida förutsägelser eller lösa tankar?

Vad hade hänt om någon plötsligt trätt fram och meddelat jordens invånare att vi från och med nu inte längre får röra oss fritt, inte umgås med vem vi vill, samt att vi måste uppfylla vissa villkor – som måste förnyas minst en gång per år – för att bli godkända och få återgå till det ”normala”? Sannolikt hade det blivit ett enormt motstånd eftersom behovet av frihet ligger djupt nedlagd i människans väsen, vare sig man tror att det är Gud som lagt ner det eller ej.

Hur kan då den som vill genomföra en sådan plan gå tillväga?

Nudging

En möjlighet är att tillämpa ”nudging” som ”är en gren inom beteendeekonomi som handlar om hur man kan påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation”. Upphovsmannen, Richard Thaler, fick nobelpris i ekonomi 2017 för sin teori.

”Oavsett hur man tillämpar nudging är framgångsfaktorn densamma om man vill ändra på folks beteende, det som Thaler ständigt återkommer till och förespråkarna gjort till ett mantra: ”gör det lätt att göra rätt!””

”Annan forskning har visat att den som tar många beslut efter varandra till slut råkar ut för ”beslutströtthet” och inte orkar reflektera lika mycket längre.”

Han har även påvisat att yttre omständigheter påverkar hur vi fattar ekonomiska beslut.

Vi är inte några rationella varelser som räknar ut vad som är mest optimalt för oss, utan våra känslor och även situationen vi befinner oss i påverkar i högsta grad vårt beteende.”


Nobelpriset handlar om beteende i ekonomiska sammanhang. Men vad händer om någon/några tillämpar nudging i andra sammanhang? Några frågor som inställer sig är:

1 Vem/vilka arrangerar valsituationen och varför?

2 Vem/vilka definierar vad som är ”rätt”?

3 Finns det risk att många lever i en konstant ”beslutströtthet” på grund av den valfrihet som numera råder på, snart sagt, alla områden och därmed gärna lämnar över valen till någon annan?

4 Påverkar yttre omständigheter enbart våra ekonomiska beslut, eller är det rimligt att anta att de påverkar alla våra beslut?

5 Om känslor och den situation vi befinner oss i påverkar vårt beteende, kan det då tänkas att någon/några utnyttjar detta och passerar gränsen där nudging övergår till ren och skär manipulation?

Sektmekanismer

Ytterligare en möjlighet är att utnyttja de mekanismer som gör en gemenskap till en sekt. Då har man passerat gränsen för att enbart ”göra det lätt att göra rätt”. Håkan Järvå är en legitimerad psykolog som har egen erfarenhet av att ha fastnat i en sekt, men brutit sig ur. Därför har han en inblick som gör det värt att noggrant och eftertänksamt läsa igenom hela artikeln i denna länk!!!

Några utdrag från artikeln (läs även dessa noggrant och eftertänksamt!):

”Han påpekar att det inte finns någon enhetlig definition på vad en sekt är.”

”Det som de flesta dock är överens om är att ett av kriterierna för en sekt är att den är totalitär och att man kräver totalt engagemang av individen och därmed styr hens liv.”

I en sekt eller i ett sektliknande sammanhang måste det också finnas en kontrollapparat som kväser kritiskt tänkande eller olydnad.

Dessa personer straffas och fryses ut. De som följer reglerna eller värderingarna kärleksbombas och får fördelar.”

”Men för att det överhuvudtaget ska uppstå en sekteristisk rörelse, så krävs en stark ledare, konstaterar Järvå.

I ett tryggt samhälle har man råd att tänka fritt och problematisera.

Men i osäkra tider vill man ha någon som säger hur det är. Man vill ha enkla och tydliga svar.

– I den rådande världssituationen är det här aktuellt i allra högsta grad. Människor är otrygga och det är många faktorer som samverkar.

Man vill inte ha diplomati, man vill inte höra “å ena sidan, å andra sidan”. Man vill ha någon som pekar med hela handen, säger Järvå.

Han konstaterar vidare att både politiskt och religiöst ser vi en global utveckling av ett allt mer svartvitt-tänkande.

– Det är miljöproblem, terrorism, extremism, konflikter, globalisering som driver fram otrygghetskänslor och då är det lätt för karismatiska ledare att locka till sig folk, vilket dom också gör.”

”Man kan till och med se fysiologiska ändringar i hjärnan hos människor som levt under sektliknande omständigheter.

– Man kan se att man slutar använda prefrontalloberna i hjärnan. Där sitter det egna tänkandet, det analytiska och reflexiva. Det här skär man bort från sitt medvetande, och blir därför beroende av att någon annan fattar beslut och tänker åt en.”

Kommentar: Hur skall man kunna lyda Guds uppmaning att pröva allt, 1 Tess 5:21, om man låtit det gå så långt att man inte längre förmår tänka självständigt och reflektera över det som sker?

”Det är starka och komplexa mekanismer som styr, och som alltså kan resultera i att man släpper kontrollen över sitt liv i löfte om någon form av belöning.”

Kommentar: Jämför detta med definitionen av slaveri! Nyttjas dessa komplexa mekanismer till och med i global skala? I en bok, utgiven 2010 av det globala affärsnätverket GBN och The Rockefeller Foundation, kan man bland annat läsa: ”Medborgare gav villigt upp en del av sin suveränitet – och integritet – till ett tillstånd av förmynderi i utbyte mot större säkerhet och stabilitet”. Är detta endast ”lösa tankar” eller är det ett exempel på prediktiv information?

Prediktiv information

Prediktiv information är neutralt i grund och botten. ”Förutsägelser kan vara användbara för att göra planer för möjliga utvecklingar”. ”Termen ”förutsägelse” används ofta för att hänvisa till en informerad gissning eller åsikt.”

Men kan prediktiv information användas av någon för att i själva verket styra folkets tankar och beteenden i en – för denne ”någon” – önskvärd riktning, allt under det att denne ”någon” hänvisar till att: ”Det bara handlar om lösa tankar angående ett möjligt framtidsscenario”?

Hur skall man ställa sig till följande på sidan 75 (sid 86 i PDF-filen) i Romklubbens rapport ”The First Global Revolution” från 1991?

Mänsklighetens gemensamma fiende är människan

I strävan efter att finna en gemensam fiende, i vilken vi kan ena oss kring, kom vi på idén om föroreningar, om hotet av global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande; dessa ting passar vår sak. I sin totalitet och i dess inre sammanhang inbördes har dessa fenomen en konstituerande faktor såsom ett gemensamt hot, vilket måste konfronteras av var och en av oss. Men i att definiera dessa hot som en fiende, faller vi i en fälla – vilket vi redan varnat läsaren för – nämligen att felaktigt anta att symptomen är orsaken. Alla dessa faror är orsakade av människan och hennes involvering i de naturliga processerna och det är enbart genom att ändra attityder och vanor som de kan övervinnas. Den egentliga fienden är därför mänskligheten själv.”


Eller vad sägs om denna rubrik, som ursprungligen fanns på World Economic Forums hemsida?

”Välkommen till 2030: Jag äger ingenting, har ingen integritet/avskildhet/inget privatliv [privacy] och livet har aldrig varit bättre”.

På grund av den kritik inlägget – skrivet av Ida Auken – mötte ändrade World Economic Forum först rubriken, för att sedan radera hela inlägget:
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-remember-what-that-is

Men inlägget finns kvar i ursprunglig version på Forbes hemsida:
https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/

På sidan med länken till det borttagna inlägget finns ytterligare sju ”förutsägelser” om framtiden. Där finns följande text kvar, under punkt ett:

”Alla produkter kommer att bli tjänster. ”Jag äger ingenting. Jag äger ingen bil. Jag äger inget hus. Jag äger inga apparater eller några kläder ”, skriver danska MP Ida Auken. Shopping är ett avlägset minne i staden 2030, vars invånare har fixat ren energi och lånat vad de behöver på begäran. Det låter utopiskt, tills hon nämner att varje steg spåras och utanför staden lever delar av missnöje, den ultimata skildringen av ett samhälle som delas i två.”

Man kan ju inte hyra något av någon som inte äger det man hyr! Så frågor som uppstår är bland annat:

1 Vem/vilka äger det som framtidens mänsklighet hyr?

2 Vilka krav kommer ägaren/ägarna att ställa på den som inte äger något och därmed är helt beroende av ”någons” välvilja för att få tak över huvudet, kläder på kroppen och mat för dagen?

Kommentar: Återigen ligger associationen till slaveri nära tillhands!

Försäljningsteknik

Även i säljsammanhang finns insikten om att vi inte är så rationella som vi själva tror:

Då ingen kund bestämmer sig rent rationellt, utan också alltid känsloengagerat, så finns det inte heller någon rent argumentativ förhandling. Det finns alltid en mer eller mindre stor andel sugges­tion inblandad.

Uppslagsboken definierar: “Suggestion = påverkan på tanke-, känslo- och viljeförloppet, som leder till oprövat övertagande av övertygelser, värdeföreställningar och förhållningssätt.”

Mycket(!) förenklat kan man säga att försäljning handlar om att identifiera ett behov, presentera en lösning samt berätta att man kan erbjuda just den lösningen.


Framtiden?

Är vi möjligen på väg mot en framtid där detta bibelord kommer att bli väldigt konkret i våra liv om vi vägrar underkasta oss ”någon” som inte alls vill oss väl, men ger sken av det?

”Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” (Matt 6:31-34)

Kan denne ”någon” vara Antikrist själv, som genom att tillämpa ovanstående mekanismer säljer in sin agenda – men gör det i små steg, för ”den goda sakens skull” – till dess vi står inför det definitiva valet; Jesus Kristus eller Vilddjurets märke?

Kan det vara så att detta redan är i full gång eftersom Antikrists ande redan nu är i världen?

Kan det vara så att mängder av människor bereder vägen för Antikrist, men utan att inse det eftersom man tror att man jobbar för en god sak medan man i själva verket är nyttiga redskap för en liten klick som mycket väl vet vems framträdande man förbereder?

Ser de kyrkliga företrädarna några sådana tendenser eller står allt väl till, enligt dem?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: