Vad skall man tro?

Vad sade Putin – som är en av Klaus Schwabs, Young Global Leaders – i sitt tal i Davos, 27 januari 2021, vid den konferens som Klaus Schwabs organisation World Economic Forum årligen anordnar?

Klicka här för PDF-fil med hela talet!

Här följer valda delar av talet

World Economic Forums grundare och verkställande ordförande Klaus Schwab inleder:

Herr president, välkommen till Davos Agenda Week. Ryssland är en viktig global makt, och det finns en lång tradition av Rysslands deltagande i World Economic Forum. I detta ögonblick i historien, där världen har ett unikt och smalt fönster av möjligheter att gå från en tid av konfrontation till en tid av samarbete, är förmågan att höra din röst, rösten från Rysslands president, avgörande. Även och särskilt i tider som präglas av olikheter, dispyter och protester, är konstruktiv och ärlig dialog för att ta itu med våra gemensamma utmaningar bättre än isolering och polarisering.

Rysslands president Vladimir Putin:

Herr Schwab, käre Klaus, kollegor, jag har varit i Davos många gånger och deltagit i de evenemang som Mr Schwab organiserade, redan på 1990-talet. Klaus [Schwab] mindes precis att vi träffades 1992. Under min tid i St Petersburg besökte jag faktiskt detta viktiga forum många gånger. Jag skulle vilja tacka er för denna möjlighet idag att förmedla min åsikt till expertgemenskapen som samlas på denna världsberömda plattform tack vare Schwabs ansträngningar.

Vi ser en kris för de tidigare modellerna och instrumenten för ekonomisk utveckling. Social skiktning växer sig starkare både globalt och i enskilda länder. Vi har pratat om detta förut också. Men detta i sin tur orsakar idag en kraftig polarisering av allmänna åsikter, framkallar tillväxten av populism, höger- och vänsterradikalism och andra ytterligheter, och försämring av inrikespolitiska processer inklusive i de ledande länderna.

Allt detta påverkar oundvikligen karaktären av internationella förbindelser och gör dem inte mer stabila eller förutsägbara. Internationella institutioner blir allt svagare, regionala konflikter växer fram en efter en och systemet för global säkerhet försämras.

Naturligtvis är en sådan upptrissad global konflikt omöjlig i princip, hoppas jag. Det är detta jag sätter mina förhoppningar till, för detta skulle vara slutet på mänskligheten.

Men, som jag har sagt, kan situationen ta en oväntad och okontrollerbar vändning – om vi inte gör något för att förhindra detta. Det finns en chans att vi kommer att möta ett formidabelt sammanbrott i den globala utvecklingen, vilket kommer att vara fyllt av allas krig mot alla och försök att hantera motsättningar genom utnämning av interna och externa fiender och förstörelse av inte bara traditionella värderingar som familjen, som vi tycker mycket om i Ryssland, utan även grundläggande friheter som valfrihet och privatliv.

Men återigen, när det gäller företagens vinster, vem fick intäkterna? Svaret är tydligt: ​​en procent av befolkningen.

Under de senaste 20 åren har vi faktiskt skapat en grund för den så kallade fjärde industriella revolutionen baserad på den breda användningen av AI och automation och robotar. Coronavirus-pandemin har avsevärt påskyndat sådana projekt och deras genomförande.

Jag skulle vilja betona ytterligare en viktig punkt. Moderna tekniska jättar, särskilt digitala företag, har börjat spela en allt större roll i samhällets liv. Det talas mycket om detta nu, särskilt angående händelserna som ägde rum under valrörelsen i USA. De är inte bara några ekonomiska jättar. På vissa områden konkurrerar de de facto med stater.

Var går gränsen mellan framgångsrika globala affärer, efterfrågade tjänster och konsolidering av big data och försöken att hantera samhället efter eget gottfinnande och på ett tufft sätt, ersätta juridiska demokratiska institutioner och i huvudsak tillskansa sig eller begränsa människors naturliga rätt att besluta om sig själva hur de ska leva, vad de ska välja och vilken position de ska uttrycka fritt? Vi har precis sett alla dessa fenomen i USA och alla förstår vad jag pratar om nu.

När allt kommer omkring kan olösta och växande interna socioekonomiska problem få människor att leta efter någon att skylla på för alla deras problem och att omdirigera deras irritation och missnöje. Vi kan redan se detta. Vi upplever att graden av utrikespolitisk propagandaretorik växer.

Vi kan förvänta oss att karaktären av praktiska åtgärder också kommer att bli mer aggressiva, inklusive påtryckningar på de länder som inte håller med om en roll av lydiga kontrollerade satelliter, användning av handelshinder, illegitima sanktioner och restriktioner inom finans-, teknologi- och cybersfären.

Ett sådant spel utan regler ökar kritiskt risken för ensidig användning av militärt våld. Användning av våld under en långsökt förevändning är vad denna fara handlar om. Detta ökar sannolikheten för att nya hotspots ska blossa upp på vår planet. Det här berör oss.

Kolleger, trots detta virrvarr av skillnader och utmaningar bör vi verkligen ha en positiv syn på framtiden och förbli engagerade i en konstruktiv agenda. Det skulle vara naivt att komma med universella mirakulösa recept för att lösa ovanstående problem. Men vi måste verkligen försöka utarbeta gemensamma tillvägagångssätt, föra våra positioner så nära som möjligt och identifiera källor som skapar globala spänningar.

Så nyckelfrågan idag är hur man bygger upp ett handlingsprogram för att inte bara snabbt återställa de globala och nationella ekonomierna som drabbats av pandemin, utan för att säkerställa att denna återhämtning är hållbar i det långa loppet, förlitar sig på en hög kvalitet struktur och hjälper till att övervinna bördan av sociala obalanser.

Jag skulle vilja peka på fyra nyckelprioriteringar, som jag ser dem. Detta kan vara gamla nyheter, men eftersom Klaus har tillåtit mig att presentera Rysslands ståndpunkt, min ståndpunkt, kommer jag definitivt att göra det.

För det första måste alla ha bra levnadsvillkor, inklusive bostäder och prisvärda transporter, energi och allmännyttiga infrastrukturer.

För det andra måste alla vara säkra på att de kommer att ha ett jobb som kan säkerställa en hållbar inkomsttillväxt och därmed en anständig levnadsstandard.

För det tredje måste människor vara säkra på att de kommer att få högkvalitativ och effektiv sjukvård närhelst det är nödvändigt, och att det nationella sjukvårdssystemet kommer att garantera tillgång till modern sjukvård.

För det fjärde, oavsett familjens inkomst måste barn kunna få en anständig utbildning och förverkliga sin potential. Varje barn har potential.

Våra prioriteringar kretsar kring människor, deras familjer, och de syftar till att säkerställa demografisk utveckling, att skydda människorna, att förbättra deras välbefinnande och att skydda deras hälsa. Vi arbetar nu för att skapa goda förutsättningar för ett värdigt och kostnadseffektivt arbete och framgångsrikt entreprenörskap och för att säkerställa digital transformation som grunden för en högteknologisk framtid för hela landet, snarare än för en smal företagsgrupp.

Verkligheten är sådan att väldigt olika utvecklingscentra med sina särpräglade modeller, politiska system och offentliga institutioner har tagit form i världen. Idag är det mycket viktigt att skapa mekanismer för att harmonisera deras intressen för att förhindra att utvecklingspolernas mångfald och naturliga konkurrens utlöser anarki och en rad utdragna konflikter.

För att uppnå detta måste vi delvis konsolidera och utveckla universella institutioner som bär ett särskilt ansvar för att säkerställa stabilitet och säkerhet i världen och för att formulera och definiera uppföranderegler både i den globala ekonomin och handeln.

Mångsidiga tillvägagångssätt fungerar. Vi vet från praktiken att de fungerar. Som ni kanske känner till gör Ryssland, Iran och Turkiet, inom ramen för exempelvis Astana-formatet, mycket för att stabilisera situationen i Syrien och hjälper nu till att etablera en politisk dialog i det landet, givetvis tillsammans med andra länder. . Vi gör det här tillsammans. Och, viktigare, inte utan framgång.

Ryssland har till exempel vidtagit intensiva medlingsinsatser för att stoppa den väpnade konflikten i Nagorno-Karabach, där folk och stater som står oss nära – Azerbajdzjan och Armenien – är inblandade. Vi strävade efter att följa de nyckelöverenskommelser som uppnåtts av OSSE:s Minsk-grupp, särskilt mellan dess medordförande – Ryssland, USA och Frankrike. Detta är också ett mycket bra exempel på samarbete.

Som ni kanske känner till undertecknades en trilateral deklaration av Ryssland, Azerbajdzjan och Armenien i november. Viktigt är att det i stort sett implementeras ordentligt. Blodsutgjutelsen stoppades. Detta är det viktigaste. Vi lyckades stoppa blodsutgjutelsen, uppnå en fullständig vapenvila och starta stabiliseringsprocessen.

Endast tillsammans kan vi uppnå framsteg i att lösa sådana kritiska problem som global uppvärmning, minskning av skogsmarker, förlust av biologisk mångfald, ökat avfall, förorening av havet med plast och så vidare, och hitta en optimal balans mellan ekonomisk utveckling och bevarandet av miljön för nuvarande och framtida generationer.

Vi vet alla att konkurrensen och rivaliteten mellan länder i världshistorien aldrig upphörde, slutar inte och kommer aldrig att sluta. Olikheter och intressekrockar är också naturliga för en så komplicerad kropp som den mänskliga civilisationen. Men i kritiska tider hindrade detta den inte från att slå samman sina ansträngningar – tvärtom, den enades i mänsklighetens viktigaste öden. Jag tror att det är den här perioden vi går igenom idag.

Vi vet alla att konkurrensen och rivaliteten mellan länder i världshistorien aldrig upphörde, slutar inte och kommer aldrig att sluta. Olikheter och intressekrockar är också naturliga för ett så komplicerat sammanhang som den mänskliga civilisationen. Men i kritiska tider hindrade detta den inte från att slå samman sina ansträngningar – tvärtom, den enades i mänsklighetens viktigaste öden. Jag tror att det är den här perioden vi går igenom idag.

Europa och Ryssland är helt naturliga partner i ekonomi, forskning, teknik och rumslig utveckling för europeisk kultur, eftersom Ryssland, som ett land med europeisk kultur, är lite större än hela EU i termer av territorium. Rysslands resurser och mänskliga potential är enorma. Jag kommer inte att gå igenom allt som är positivt i Europa, vilket också kan gynna Ryska federationen.

Bara en sak spelar roll: vi måste närma oss dialogen med varandra ärligt. Vi måste förkasta det förflutnas fobier, sluta använda problemen som vi ärvt från tidigare århundraden i interna politiska processer och se framåt. Om vi ​​kan höja oss över dessa problem från det förflutna och bli av med dessa fobier, kommer vi säkerligen att ha ett positivt skede i våra relationer.

Vi är redo för detta, vi vill det här, och vi kommer att sträva efter att få detta att hända. Men kärlek är omöjlig om den bara förklaras av en sida. Den måste vara ömsesidig.

Slut utdrag!

Anser Putin att kärleken inte är besvarad? Läs mer här.


Några funderingar

Mycket känns igen från World Economic Forums världsåskådning. Kanske det inte spelar någon roll om om den som uttalar sig är från öst eller väst. Samstämmigheten tycks vara stor, vilket nog inte är så konstigt med tanke på att så många politiker och andra ledare har kopplingar till World Economic Forum. Några exempel:

• Xi Jinping, president, Kina premiärtalade 2021 vid Davos-konferensen. Kina är det stora föredömet för World Economic Forum. Landet hyllas för sin hantering av smittan, i ett inlägg 11 mars 2020, samma dag som WHO deklarerade covid-19 som en pandemi. Rockefeller var dock betydligt tidigare ute och berömde, redan i maj 2010. (!) Kina för sina hårda och resoluta hantering av smittan.
Schwab har personligen berömt Kinas president för att landet gjort ”betydande sociala och ekonomiska landvinningar” under presidentens ledarskap, samt för att Kinas arbete har varit välgörande för det större globala målet att skapa en ”mer inkluderande” och ”mer hållbar” värld. I det målet tycks ingå att förbättra den demokratiska övervakningen av religiösa ledare. En något ”orwellsk” formulering som väl aldrig lär snappas upp i väst. Eller …, kanske, kan nog se så ut, men är det möjligt?

Kinas befolkning verkar i vilket fall som helst inte dela Klaus Schwabs syn på landets ledarskap.

• Al Gore, vicepresident 1993 – 2001, USA
• Anthony S. Fauci, direktör, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
• Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen
• Christine Lagarde, ordförande, Europeiska centralbanken
• Joe Biden, president, USA
• Donald Trump, fd president, USA
• Emmanuel Macron, president, Frankrike
• Justin Trudeau, premiärminister, Kanada
• Petro Poroshenko, fd president, Ukraina
• Angela Merkel, fd förbundskansler, Tyskland
• Magdalena Andersson, statsminister, Sverige
• Stefan Löfven, fd statsminister, Sverige
• Carl Bildt, fd statsminister, Sverige
• Bill Gates, filantrop
• Mark Zuckerberg, grundare och VD, Meta (tidigare Facebook)

Detta urval av personer är inte representativt. Som synes är majoriteten av Young Global Leaders (YGL) från affärsvärlden, endast 11% är politiker. Vem styr vem? Kan det rent av vara så att Upp 18:23 är en krass, konkret förutsägelse om den tid vi lever i: ”… Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda”?


Skall man tro SVT eller Ursula von der Leyen?

Enligt SVT:s Dokument utifrån är Azerbadzjan ett av de länder som beskrivs enligt följande.

Del 1 (kan ses till 28 nov, 2023)
Del 2 (kan ses till 28 nov, 2023)

SVT:s presentation av dokumentärserien

”Hur kan en auktoritär regim tvätta bort bilden av maktmissbruk, förtryck och politiska fångar? I Azerbajdzjan gör man det genom att muta politiker i Europarådet och spionera på och smutskasta journalister som avslöjar korruption. Genom att bjuda in stora internationella artister och arrangera idrottsevenemang försöker man påverka medierna och omvärldens bild av landet. Men trots all kosmetika kommer den mörka sanningen alltid fram till slut. En del av fasaden sprack redan vid valet 2013 när man av misstag publicerade resultaten innan vallokalerna öppnat.
Fransk dokumentärserie från 2021.”

Även Sveriges radio har ett inslag om denna, och andra azerbajdzjanska muthärvor.

Azerbajdzjan ligger på plats 141 – av 167 – när det gäller demokratiindex, 2021.

Men enligt WEF-medarbetaren, Ursula von der Leyen – före detta styrelsemedlem hos WEF, samt nuvarande ordförande för WEF-partnern, EU-kommissionen – är Azerbadzjan en pålitlig partner (Rapport 18 juli 2022, kl. 19.30).

Ett par månader efter Ursula von der Leyens uttalande anfölls Armenien av EU:s pålitliga partner. Hittills har inget hörts från EU om att avbryta gasleveranserna på grund av att Azerbadzjan anfallit ett grannland. Armeniska oppositionsledare har anklagat EU för att blunda för den armeniska regeringens ansträngningar att kontrollera rättsväsendet och kväsa oliktänkande.

Några funderingar

Om Azerbadzjan är en pålitligt partner, kan man då säga detsamma om Europarådet?

Är inte SVT:s dokumentär misstänkt lik konspirationsteorier? Man anklagar ett land för valfusk, man påstår att makthavarna visar upp en fin fasad utåt men agerar annorlunda i det fördolda.

Å andra sidan begränsar dokumentären sådant beteende till Centralasien, kring Kaspiska havet och ännu längre österut, vilket i så fall innebär att vi kan lita på våra västerländska institutioner.

Å tredje sidan var det ju en västerländsk institution – som till råga på allt utser domarna till Europadomstolen – som lät sig mutas.

Då uppstår frågan om de västerländska institutionerna endast låter sig mutas när påtryckningarna kommer från öst, men inte när de kommer från väst? Hur förklarar man det, i så fall?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: