Bryr sig FN om det andliga?

Denna staty har varit placerad utanför FN:s-högkvarter, men senare flyttats.

”Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.” (Upp 13:2)

”Väktaren av internationell fred och trygghet”

”När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.” (1 Tess 5:3)

Är detta en slump, eller säger det något om vilken tid vi lever i?


Vad säger FN om andlighet?

Skapandet av FN var ett mycket dramatiskt och betydelsefullt ögonblick i mänskligt medvetande. Den initierades 1942 av Roosevelt och Churchill, och konferensen som slutligen skapade FN-stadgan ägde rum i San Francisco under perioden som började strax före Wesak 1945, då FN-stadgan antogs på dagen för Kräftans fullmåne, 25 juni 1945. Det är intressant att tänka på att denna konferens ägde rum i en stad uppkallad efter en tidigare inkarnation av Mästare Kuthumi. Dessutom är FN huvudsakligen baserat i två av de planetariska centren, New York och Genève; och faktiskt, det första mötet i generalförsamlingen ägde rum i London. Intressant nog är det i år två offentliga debatter som hålls för att hjälpa till i urvalsprocessen av FN:s nästa generalsekreterare, i New York och London, och den första äger rum i New York idag.”.

Ovanstående finns att läsa på Lucis Trusts hemsida, som kan sägas vara New Age-rörelsens huvudorganisation. Organisationen är rådgivare till FN:s Ekonomiska och sociala råd.


Nedanstående är en översättning av delar av en text, vars original finns här.

Bevis på utvecklingen av det mänskliga intellektet längs de nödvändiga mottagliga linjerna [för förberedelserna av den Nya Tidsålden (the New Age)] kan ses i olika nationers ”planering” och i FN:s ansträngningar att formulera en världsplan… Från allra första början av denna utveckling har tre ockulta faktorer styrt utvecklingen av alla dessa planer.
[Alice B. Bailey, Discipleship in the New Age (Lucis Press, 1955), Vol. II, p.35.]

Även om Bailey inte tydligt beskrev identiteten för dessa ”tre ockulta faktorer”, avslöjade hon för sina elever att:

”Inom FN finns embryot och fröet till en stor internationell och mediterande, reflekterande grupp – en grupp tänkande och informerade män och kvinnor i vars händer mänsklighetens öde ligger.

Detta är till stor del under kontroll av många av fjärde strålens lärjungar, om ni bara kunde inse det, och deras meditativa fokus är det intuitionella eller buddhiska [själsliga] planet – det plan på vilket all hierarkisk aktivitet idag finns.”
 [Ibid. p.220.]

För detta ändamål grundades Lucis Trust, 1922, under ledning av Foster och Alice Bailey. En av organisationens verksamheter är World Goodwill, vars syfte är att främja förbättrade mänskliga relationer genom god vilja (goodwill), som man definierar som ”kärlek i handling”. World Goodwill erkänns av Department of Global Communications vid FN som en icke-statlig organisation.

Det uttalade syftet för denna grupp är:

”att samarbeta i en värld av förberedelser för Kristi återuppträdande”
[One Earth, Findhorn Foundations tidning, oktober/november 1986, vol.6, nummer 6, s.24.]


FN har alltså inga problem med denna typ av andlighet, tvärtom, man förespråkar den!


Utdrag från Lucis Trusts blogg, Goodwill

Detta är en tid av förberedelser inte bara för en ny civilisation och kultur, utan också för en ny andlig tidsålder. I slutet av en ålder verkar mänskliga resurser och etablerade institutioner otillräckliga för att möta världens behov och problem. Vid en sådan tidpunkt förutses och åberopas tillkomsten av en lärare, en andlig ledare eller avatar av mänsklighetens massor i alla delar av världen.

Idag förväntas världsläraren, Kristus, återuppstå av miljoner, inte bara kristna, utan av alla som förväntar sig Avatar under andra namn – Lord Maitreya, Krishna, Messias, Imam Mahdi och Bodhisattvan.

Den kommande världsläraren kommer huvudsakligen inte att ägna sig åt resultatet av tidigare misstag och otillräcklighet, utan om kraven från en ny civilisation och omorganiseringen av den sociala strukturen.

För att föra in den nya dagen och det mänskliga välbefinnandet som är vår andliga födslorätt, behöver vi en djupare förståelse av verkligheten baserad på andliga värden och en ny uppfattning om mänskligheten som en enhet av gudomligt liv i ett ordnat och målmedvetet universum . Följande sex erkännanden kan ge en grund för denna djupare förståelse:

1 Mänskligheten följer inte en slumpmässig eller oklar kurs – det finns en plan. Denna plan har alltid funnits och är en del av det större ändamålet med Kosmos. Planen har utarbetats genom den evolutionära utvecklingen från det förflutna, och på grund av den speciella drivkraft som getts den från tid till annan av de stora ledarna, lärarna och intuitiva i mänskligheten. Detta leder till det andra huvudigenkännandet.

2 Det existerar en inre andlig styrning av världen ledd av upplysta varelser vars idéer inspirerar alla framåtblickande evolutionära framsteg i mänskligt medvetande. De är kända under så olika namn som den andliga hierarkin, samhället av upplysta sinnen, eller Kristus och hans kyrka, enligt olika andliga traditioner. Mänskligheten lämnas aldrig utan andlig vägledning eller inriktning under Planen.

3 Det finns en utbredd förväntning att vi närmar oss ”Maitreyas tidsålder”, som den kallas i öst, då världsläraren och nuvarande överhuvud för den andliga hierarkin, Kristus, kommer att återuppstå bland mänskligheten för att slå an grundtonen i en ny ålder.

4 Det finns miljontals mentalt vakna människor i alla delar av världen som är i kontakt, antingen undermedvetet eller medvetet, med Planen och arbetar för att ge den uttryck. Hos dem är medvetandet om mänskligheten som en ömsesidigt beroende enhet levande och aktiv. De betraktar de många olika nationella, religiösa och sociala systemen inom vilka de tjänar som metoder att expandera mänskligt medvetande och möjligheter genom vilka mänskligheten drar nödvändiga lärdomar. Genom sitt levande exempel ger de mänskligheten en ny och bättre syn på hur livet ska vara.

5 Mänsklighetens hjärta är sunt. Vår epok är känd för tillväxten av god vilja (goodwill) och altruistisk strävan. Alla kriser, krig och katastrofer under det tjugonde och tjugoförsta århundradena har inte kunnat krossa den mänskliga anden.

6 Planen för mänskligheten är baserad på principerna om delning, samarbete, praktiskt broderskap, rätta relationer mellan alla människor och mellan nationer, och god vilja (goodwill) i handling.

Dessa erkännanden ger ett nytt perspektiv på den andliga verkligheten och sätter våra nuvarande kriser i ett vidare sammanhang. De ger möjlighet till samarbete med mänsklighetens andliga utveckling och ökar vår förmåga till frihet.

Det finns ingen grupp som så sannolikt kommer att se till att mänskligheten uppnår detta svåraste mål som människor med god vilja (goodwill). Förutsatt att de kan övervinna trögheten, är de i en nyckelposition och behöver bara mod för att uttrycka god vilja (goodwill) och initiera åtgärder för att förbereda för en ny global civilisation.


Kommentar:
Som synes är ”människor av/med god vilja” (people of goodwill) ett vanligt uttryck i sammanhanget.

Sveriges kyrkors förhållande till ovanstående teologi

Det kan verka långsökt att kyrkligheten i Sverige skulle omfamna den andlighet som beskrivs här, inte minst detta uttalande: ”Idag förväntas världsläraren, Kristus, återuppstå av miljoner, inte bara kristna, utan av alla som förväntar sig Avatar under andra namn – Lord Maitreya, Krishna, Messias, Imam Mahdi och Bodhisattvan.”.

Men tyvärr har kyrkligheten redan underordnat sig denna andlighet!

En kyrkas centrala ledning vägrar bekänna att Jesus själv är Gud, vilket innebär att man inte heller bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Läs mer här, här och här!

En av kyrkans tidigare kyrkoledarna har slagit fast att judar, muslimer och kristna tror på samma Gud. En av de ordinerade pastorerna – tillika professor i ”Bibelvetenskap” (tidigare benämnt ”Exegetisk teologi”) – som fått förtroendet att utbilda de blivande pastorerna hävdar bestämt att Jesus inte är Gud.

Vad säger de andra kyrkorna och kyrkliga organisationerna om denna avfallna teologi? Svaret är: Ingenting! I stället har den tidigare kyrkoledaren enhälligt utsetts till generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd (SKR).

Av de kyrkor som hörde av sig svarade alla utom ovanstående, ”Ja” då jag frågade dem om Jesus är Gud. Ändå har man inga problem med att en av SKR:s medlemmar har samma tro som Jehovas vittnen, som inte får vara med i SKR eftersom de inte bekänner Jesus som Gud.

Därmed faller trovärdigheten även för de kyrkor som svarat ”Ja”! Det blir en munnens bekännelse, som inte backas upp av konkret handling.

Vår tal skall nämligen vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.

Nu säger kanske någon: ”Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar.

Om man verkligen tror att grunden för kristen tro är bekännelsen att Jesus är Herre, Messias, den levande Gudens Son, hur kan man då liera sig med kyrkor som inte står för den bekännelsen?

Tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Många falska profeter har gått ut i världen. Så känner man igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som vi har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Och i kyrkorna?


Den världsvida kyrkans förhållande till ovanstående teologi

Sverige är på inget sätt unikt. Som i så många andra sammanhang styrs nu mycket av agendor och styrdokument av olika slag. För den världsvida kyrkan gäller bland annat ”Tillsammans för livet”, vilket SKR och Svenska Missionsrådet (SMR) anammat.

I dokumentet kan man bland mycket annat läsa:

”Den heliga Anden verkar gåtfullt och vi förstår inte fullt ut Andens verk i andra trostraditioner. Vi erkänner att det finns inneboende värden och visdom i olika livgivande andligheter. Därför gör äkta mission ”den andre” till en partner i mission och inte till ett ’objekt’.”

”Det finns redan en positiv rörelse i våra kyrkor för mission som sätter skapelsen i centrum genom kampanjer för ekologisk rättvisa, en mer uthållig livsstil och utvecklandet av en andlighet med respekt för jorden.”

”Vi tenderar att förstå och praktisera mission som något som görs av medmänsklighet för andra. Istället kan människor delta i gemenskap med alla i skapelsen i lovsången till Skaparens verk.”

Det backas även upp av dokumentet Charta Oecumenia som – under punkt 12 ”Att möta andra religioner och livsåskådningar” – slår fast att vi förbinder oss ”att vara öppna för samtal med alla människor av god vilja (people of good will), att fullgöra gemensamma angelägenheter tillsammans med dem och vittna för dem om den kristna tron.”

På sid 14 i skriften ”Kan vi be tillsammans?” sägs att:
Interreligiös bön skall om möjligt befrämja ett ömsesidigt vittnesbörd, så att det genuina och unika i varje religiös tradition kan upptäckas. På så vis kan vi lära av varandra, förstå vad som är gott, rent och sant, samt därigenom lära känna Gud bättre och älska honom mer. Samtidigt vittnar vi för våra systrar och bröder i andra religioner om vår tro och vårt hopp. Sådan bön i ande och sanning kan alltså leda till andlig erfarenhet, möte med Gud och tjänst för honom, i samverkan mer våra bröder och systrar i andra religiösa traditioner.”

Observera att det inte görs någon skillnad på ”systrar och bröder i andra religioner” och ”bröder och systrar i andra religiösa traditioner”, vilket inte heller detta upprop på Svenska kyrkans hemsida gör.

Från sid 34:
”Religionerna är gudomliga institutioner för skapelsens välbefinnande och fortbestånd.”

Mer finns att läsa här och här.

Sagt i förväg av David Wilkerson

Det verkar som att David Wilkerson är på väg att få rätt när han redan på 70-talet skrev:

Skapandet av denna världsomspännande superkyrka kommer att börja väldigt oskyldigt. Det kommer att begynna med ett informellt samarbetsvilligt studie- och forskningsprogram. Andra samarbetsprogram kommer att sättas igång utan lagstadgade eller bindande förpliktelser från protestanter eller katoliker.

Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk engagemang och vidgat inflytande i världsfinanserna.”


Grunden för kristen tro!

Grunden för kristen tro – bekännelsen att Jesus är Herre, vilket innebär att han själv är Gud – har Sveriges kyrkor, i praktiken, övergett! Därmed går man vidare på den väg man anträtt sedan länge, och som kommer att leda till en ”ekumenik” som innefattar alla religioner, helt enligt New Age:s plan, punkt 9.

De som envist håller fast vid att endast Jesus är världens Frälsare och Herre, själv Gud, kommer i slutänden att visa sig ha rätt! Men i den nya civilisation, kultur och andliga tidsålder som nu förbereds kommer den bekännelsen att vara bannlyst.

Vem väljer du?

Du enskilde kristne, om du måste välja mellan dina kyrkliga ledare och Jesus Kristus, vem väljer du då? Svaret kan verka så självklart att frågan blir fånig. Men det är en sak att tänka, eller säga ”Ja”, en annan att agera!

Kommer du att omsätta ditt tänkta svar i konkret handling, eller kommer du med din konkreta handling visa att du i själva verket fortsätter underkasta dig kyrkliga ledare som inte längre har någon grundläggande kristen bekännelse?

Det är dags att välja väg nu! Valet är ditt, enbart ditt!

%d bloggare gillar detta: