Equmeniakyrkan, en kristen kyrka?

Är rubriken tillspetsad eller befogad? Är grunden för kristen tro att Jesus själv är evig Gud och att Bibeln i sin helhet är Guds ord? I så fall är rubriken befogad, eftersom Equmeniakyrkans ledning inte vill svara på frågan om Jesus själv är evig Gud! Vän av ordning kan förstås undra om jag överdriver.
För att var och en skall kunna göra en egen bedömning följer här hela den bakomliggande mejlväxlingen.

2020-11-12
Hej!

När man ser till teori och praktik inom Equmeniakyrkan är det ett och annat jag inte får ihop, och gärna vill ha svar på.

Till att börja med undrar jag om kristen tro är definierbar? Finns det några grundläggande sanningar, oberoende av människors föreställningar om kristen tro? Handlar nedanstående ja- och nej-frågor om eviga gudomliga sanningar eller berör de endast sådant man kan ha olika uppfattning om? Om de inte handlar om definitionen av kristen tro, hur definieras i så fall kristen tro?

1 Är Jesus själv Gud?

2 Finns det en himmel och ett helvete?

3 Har Jesus dött på korset och uppstått för våra synders skull?

4 Behöver man bekänna Jesus som sin personlige Herre och Frälsare för att bli frälst?

Vid diskussioner om teologiska spörsmål brukar – förr eller senare – kommenteras att det viktiga är att vi predikar Jesus! Men numera tycks man behöva fråga sig, vilken Jesus?

När jag växte upp var det tämligen okomplicerat. Jesus var själv Gud, predikningar med varningar för helvetet var inte ovanliga, Jesus hade dött och uppstått för våra synders skull, man var tvungen att aktivt ta ställning och bekänna honom som Herre och Frälsare för att bli frälst, och frälsningen var personlig. Många exempel finns på förändringar som inte går ihop med det jag är uppväxt med. Man behöver inte spana särskilt långt bort för att finna sådana exempel.

Under kongressen 2016, framförde William Cavanaugh bland annat att: ”… uttrycket ikläda oss Kristus inte ska tolkas i individuella termer, och att det är dags att ompröva kyrkans roll som ett hjälpmedel för att nå individuell helighet. Istället innebär begreppet ”ikläda oss Kristus”, enligt Paulus, att vara införlivad i Kristi kropp, det vill säga kyrkan. Frälsning handlar inte om en individuell prestation, eller räddning.”.

I sin predikan säger Cavanaugh: ”Att ikläda sig Kristus handlar inte så mycket om att smycka individen med Kristus utan snarare att individen blir en del av den större kroppen, av Kristi kropp. Att ikläda sig Kristus är med andra ord inte en individuell prestation utan inlemmandet av individen i Kristi kropp, det vill säga kyrkan, enligt Paulus.

Detta rimmar alltså illa med den kristendom jag är uppväxt med.  Därför är det rimligt att fråga sig om jag har bekänt/bekänner mig till en villolära som påstås vara kristendom?

En annan fråga är om Jesus själv är Gud eller enbart en vanlig människa? Equmeniakyrkans (EK) syn framgår inte särskilt tydligt när man ser till både teori och praktik.

Detta – sagt av en av EK:s pastorsutbildare, under en föreläsning vid Judiska museet – tyder på att Jesus inte är Gud:
Vad som återstår är kanske att be om ursäkt för att vi kristna komplicerat bilden av Jesus alldeles i onödan. Vi kommer nog alltid att uppfatta något gudomligt över Jesus och gudsrikesdrömmen – men behöver förklaringen vara krångligare än att vi i Jesus liv anar meningen med livet, universum och allting? För de flesta kristna är det nog så och de abstrakta filosofiska modeller som imploderar i sitt eget snömos klarar vi oss utan. Jag gissar att om kyrkan vågade säga det högt så skulle det vara lättare att prata business med judar och muslimer.


Ytterligare citat från samma föreläsning:
Hans person kom med tiden att ersätta hans budskap. Fokus förskjuts alltså från sak till person. Och personen blir gudomliggjord.


Somliga menar att judendomen vid den här tiden bar på all den potential som kristologin kom att utveckla, genom de många strömningar som räknade med andra himmelska väsen och änglafurstar, vid sidan av Gud. Israels religion var aldrig helt igenom monoteistisk, och dessa traditioner fortsatte in i medeltidens mystik. Därför var det lätt för de tidigkristna att efter händelserna som tolkades som en uppståndelse uppfatta Jesus som en sådan himmelsk gestalt.


I vilket fall betraktade sig knappast den historiska personen Jesus som gudomlig i senare tids bemärkelse.


Kontentan blir tydlig, Jesus är inte, och har själv aldrig ansett sig vara Gud. Han har heller inte uppstått de döda. Mig veterligt har EK:s ledning inte haft några synpunkter på föredragets innehåll, vilket är svårt att tolka som annat än att EK står för denna teologi. Ändå säger Teologisk grund att: ”Gud blev människa i Jesus från Nasaret.”! Rimligen ligger detta utanför skilda, men likvärdiga, uppfattningar inom mångfaldens ram. Är det ena sant är det andra falskt! Antingen är Jesus Gud, eller så är han det inte!

Denne pastorsutbildare är ju inte diskret med sin uppfattning, utan torgför den i flera sammanhang, bl.a. i Dagen och i Kyrkans tidning. Så det är rimligt att anta att EK:s ledning skulle svara i samma forum – eller på annat sätt torgföra sin åsikt –  om man inte håller med.

Om Jesus inte är Gud så blir korset bara en symbol som man lika gärna kan vara utan. I så fall blir även Camnerins tveksamheter inför vissa korsteologier förståelig. Om det inte var Gud själv som offrade sig på korset – utan sände en helt annan person till en så brutal död ”för att visa sin kärlek” – så kan man förstå att ingen tänkande människa blir tilltalad av en sådan gud.

EK har ju ett nära förhållande till RKK, vilket man också kan vara fundersam över, eftersom RKK:s Katekes säger: ”Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud.”[6] ”Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar.”.
Det låter som rena rama framgångsteologin, som inte minst tidigare Missionsförbundet kritiserat häftigt. EK tycks nu ha tagit till sig denna del av framgångsteologin, eftersom man i ett dokument – framtaget tillsammans med RKK – påstår: Genom inkarnationen blev Gud i Jesus Kristus människa för att gudomliggöra människan”.

Det blir mycket märkligt när en av EK:s pastorsutbildare hävdar att Jesus bara var en vanlig människa som eftervärlden betraktade som gudomlig, medan samme Jesus gudomliggör oss vanliga människor. En logik som inte går ihop!


RKK är tydlig med att muslimerna ”tillber med oss den ende och barmhärtige Guden”. Även här har EK anammat RKK:s syn. Det är svårt att se det på annat sätt eftersom Camnerin – i uttalad egenskap av företrädare för EK – framhåller att kristna, judar och även muslimer tillber samma Gud.
Trots detta skiljer sig synen på korset så markant att den muslimska världen inte ens tillåter Röda korsets symbol i sina länder. Islam avvisar arvsynden och därmed vikten av korset: ”Lägg märke till att om teorin om arvssynden inte håller, då håller i princip inte heller kristendomen, som är så hårt knuten till Jesu död på korset och vikten av detta offer”.

Vad gäller Jehovas vittnen så hävdar de Jesu ”preexistens”. Därför undrar jag varför Jehovas vittnen anses vara en sekt?

Om inte kristendomen definieras av att Jesus Kristus blev människa, dog på korset för våra synders skull så att vi kan få vår relation med Gud återupprättad,  att han uppstod på tredje dagen och kommer igen för att döma levande och döda, vad är det då som definierar kristendomen?

Vad gäller om Bibeln är Guds ord tycks EK även här vara otydlig. Förslaget till Teologisk grund, 2010-12-23, säger att:

16. Guds ord har på olika sätt och i olika skeenden uppenbarats i historien (Heb 1:1–2, 11:3)

• Guds Ord blev människa i Jesus Kristus (Joh 1:14)

Guds ord har nedtecknats i Bibeln, den heliga Skrift

• Guds ord är levande i församlingen genom förkunnelse och handling (Jak 1:22ff)

Det slutgiltiga resultatet, Teologisk grund för Equmeniakyrkan, säger att:

18. Guds ord

• är uppenbarat i Jesus Kristus

ges i Bibeln, den heliga Skrift

• tolkas av kyrkan genom historien

• förkunnas i församlingens predikan och det dagliga vittnesbördet i ord och handling.

En till synes liten, men omvälvande förändring. Mig veterligt har denna ändring inte motiverats, trots omfattande kommentarer kring övriga ändringar. Att Guds ord ”ges” i Bibeln är en variant av att Bibeln ”innehåller” Guds ord, vilket inte är samma sak som att Bibeln ”är” Guds ord. Om ett glas är helt fyllt med vatten kan man säga att glasets innehåll ”är” vatten. Man kan även säga att glaset ”innehåller” vatten.

Men om glaset är till hälften fyllt med vatten och till hälften med K-sprit, kan man inte säga att innehållet ”är” vatten. Däremot är det fortfarande korrekt att säga att glaset ”innehåller” vatten. I detta fall behövs någon med specialkunskap och rätt utrusning för att avgöra hur stor del av glasets innehåll som är vatten, och hur stor del som är K-sprit. Överfört på Bibeln innebär det att de som i sin forskning kommit fram till att Bibeln inte ”är” Guds ord utan enbart ”innehåller” Guds ord har de verktyg och den kunskap som behövs för att hjälpa oss att andra sortera ut den onyttiga vätskan. I annat fall dricker vi även av den.

Om Bibeln i sin helhet är Guds ord, känner jag mig trygg med den kristendom jag är uppväxt med.

Men om Bibeln till stora delar är människors efterkonstruktion så borde kyrkoledningen prioritera att kyrkfolket snarast får del av bibelforskarnas insikter om vilka delar av Bibeln som är Guds ord, och vilka delar som inte är det.  Annars lever och agerar kyrkfolket utifrån felaktiga föreställningar, och hur trovärdigt blir då vårt vittnesbörd?

Sammanfattning:

Vilken Jesus är det vi skall predika?

1 Är det den Jesus som är Gud själv?

2 Är det den Jesus som är en vanlig människa, men som hade ett ovanligt inflytande som folkledare och blev gudomliggjord av eftervärlden?

3 Är det den Jesus som en del andra religioner ser som enbart en profet?

4 Är det den Jesus som existerade som en skapad ängel i himlen innan han tog mänsklig gestalt under en tid?


Eftersom svaret inte kan vara ”ja” på samtliga fyra frågor vore det bra – för att inte säga extremt nödvändigt – att Equmeniakyrkan tydliggör sitt ställningstagande.

5 Varför ses Jehovas vittnen som en sekt, och inte som en del av kristenheten?

6 Hur motiverade man förändringen från ”Guds ord har nedtecknats i Bibeln” till att Guds ord ”ges i Bibeln”?

7 Hur definieras kristendom?

Dessa sju frågor är inte retoriska. Jag önskar få svar på dem! Och har ni synpunkter på annat i detta mejl tar jag gärna emot även dem.

Hälsningar
Bo Fjällström


2020-11-12, (jag anonymiserar personen som svarat eftersom jag utgår från att hela centrala ledningen står bakom svaren)

Hej Bo!

Jag vill föreslå att du tar kontakt med en lokal pastor i någon av våra församlingar. Vet ju inte var du bor, men du hittar dem med en googling på Equmeniakyrkan och din stad. Får du inte tag på någon, så får du återkomma och då kan vi säkert hjälpa dig att hitta fram till någon.

Vänliga hälsningar
Equmeniakyrkan

2020-11-13
Hej!

Tack för svar!

Har Equmeniakyrkan som policy att enbart svara på frågor som går via de lokala pastorerna?

Jag kan i och för sig förstå att det annars kan bli mycket att göra. Å andra sidan undrar jag om det är så väldigt många som hör av sig till Equmeniakyrkan centralt för att få svar på frågor.

Jag kan också förstå att några av mina frågor kräver en del tid. Därför begränsar jag mig till denna enda fråga, som jag önskar få svar på från Equmeniakyrkans ledning:

Är Jesus själv evig Gud?

Hälsningar
Bo Fjällström

2020-11-16
Hej Bo!

Nej vi hinner inte detta här. Tacksam om du tar en kontakt med en lokal pastor som jag föreslog tidigare.

Önskar dig en fin dag.
Equmeniakyrkan

2020-11-16
Hej!

Tack för svarsmejl!

Jag kan delvis förstå ett ni har mycket att göra och därför måste prioritera er tid. Å andra sidan kan jag – ur mitt perspektiv – tycka att de fyra första frågorna i mitt långa mejl inte borde kräva någon längre betänketid.

Och framförallt tycker jag att nedanstående fråga inte borde kräva någon betänketid alls. Därför ber jag återigen att få svar på frågan:

Är Jesus själv evig Gud?

Hälsningar
Bo Fjällström

PS. Det räcker med ett kort ”Ja” eller ”Nej” i svarsmejlet.

2020-11-20
Hej igen!

Nu har de flesta av de kyrkor som fått frågan om Jesu gudom svarat, och svaren har varit korta och kärnfulla ”ja”. Därför undrar jag en sista gång om Equmeniakyrkan anser att Jesus är själv Gud?

Om inte Equmeniakyrkan centralt kan ge klart besked på en så – enligt min mening – avgörande fråga, så förstår jag inte varför jag skall fråga en lokal pastor. Då får jag bara dennes personliga syn, som kanske inte stämmer överens med Equmeniakyrkans eventuella uppfattning.

Hälsningar
Bo Fjällström


Kommentar:
Equmeniakyrkan har inte hörts av sedan 2020-11-16! Men i en debattartikel i Sändaren – 12 mars, 2018 – klargör kyrkoledare Camnerin att Gud ”har blivit kropp, människa i Jesus”. Detta verkar motsägelsefullt, om man samtidigt menar att muslimer och kristna tillber samma Gud.

Men det är i alla fall en tydlig bekännelse av Jesu gudomlighet! Varför står inte Equmeniakyrkans centrala ledning för denna bekännelse nu?

Med anledning av de motsägelsefulla budskapen har jag återigen hört av mig till Equmeniakyrkans centrala ledning. Det står var och en fritt att bedöma om jag tjatar vidare om ovidkommande detaljer, eller om det handlar om – för kristen tro – avgörande sanningar! Läs mer här!

3 reaktioner till “Equmeniakyrkan, en kristen kyrka?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: