Världsregeringens toppmöte avslutat

Det avslutades 30 mars, 2022! Men hur kan något som inte finns samla till ett toppmöte?

Det kan deltagarna i World Government Summit svara på. Man kan till exempel fråga Klaus Schwabgrundare av World Economic Forum – eller Mohammad Abdullah Al Gergawi VD för World Government Summit Organization, tillika medarbetare hos World Economic Forum.

Man kan också fråga någon av företrädarna för Världshandelsorganisationen, World Bank Group, FN, Internationella valutafonden, WHO, OECD, Unicef, ZOOM, Deloitte, KPMG, McKinsey & Company, PWC, Euronews, CNN, Abu Dhabi Media, Time, CNBC, Forbes eller någon annan av World Government Summits partners eller medlemmar.

World Government Summit Organization (Världsregeringens toppmötesorganisation) finns uppenbarligen. Det är en global, neutral, ideell organisation överlåten till att forma regeringars framtid. Toppmötet, i sina olika aktiviteter, utforskar agendan för nästa generations regeringar, med fokus på att utnyttja innovation och teknologi för att lösa universella utmaningar som mänskligheten står inför.

Sedan starten 2013 har toppmötet kämpat för uppdraget att forma framtida regeringar och skapa en bättre framtid för mänskligheten. De senaste sju toppmötena har framgångsrikt etablerat en ny modell för att samarbeta på en internationell spelplan för att inspirera och möjliggöra nästa generations regeringar.

Uppdraget är:
• Att inspirera och möjliggöra nästa generations regeringar.

Visionen är:
• Att bli den globala plattformen för att forma framtida regeringar.

Så beskriver World Government Summit Organization sig själv.

Toppmötet 2022

Som synes har organisationen stort inflytande:


Från Sverige deltog Fredrik Reinfeldt och Ann Linde. Ann Linde talade över ämnet ”Minska framtida risker: från en lokal till global strategi”.

Toppmötet 2023

2023 års toppmöte hölls 13 – 15 februari.


Vid toppmötet talade World Economic Forums grundare Klaus Schwab om ”Tillståndet i världen”. Bland annat sade han: ”Våra liv om 10 år från nu kommer att vara helt annorlunda, mycket påverkat, och de som behärskar 4IR-teknologier kommer på något sätt att bli världens härskare

4IR (The Fourth Industrial Revolution) är ett begrepp som populariserats av Klaus Schwab, och handlar bland annat om att teknologier som artificiell intelligens, genredigering och avancerad robotteknik sammanfogas så att gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska världarna suddas ut.

År 2016 gav Schwab ut en bok om The Fourth Industrial Revolution, där han hävdar att denna revolution kännetecknas av att de nya teknologierna även påverkar ekonomier, industrier och regeringar, och till och med utmanar idén om vad det innebär att vara människa.

World Economic Forum

World Economic Forum är den internationella organisationen för offentlig-privat samarbete.

Forumet engagerar de främsta politiska, affärsmässiga, kulturella och andra samhällsledarna för att forma globala, regionala och industriagendor.

Det grundades 1971 som en ideell stiftelse och har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz. Den är oberoende, opartisk och inte knuten till några särintressen. Forumet strävar i alla sina ansträngningar för att visa entreprenörskap i det globala allmänhetens intresse samtidigt som de upprätthåller de högsta standarderna för styrning. Moralisk och intellektuell integritet är kärnan i allt det gör.

World Economic Forums verksamhet formas av en unik institutionell kultur som bygger på stakeholder-teorin, som hävdar att en organisation är ansvarig inför alla delar av samhället. Institutionen blandar noggrant och balanserar det bästa från många typer av organisationer, från både den offentliga och privata sektorn, internationella organisationer och akademiska institutioner. Forumet tror att framsteg sker genom att sammanföra människor från alla samhällsskikt som har drivkraften och inflytandet att göra positiv förändring.

Så beskriver World Economic Forum sig själv.


Förutom dessa två organisationer finns det en mängd andra med liknande – för att inte säga samma – syften.

Frågan blir därmed, styrs regeringarna underifrån, av folket som valt dem?
Eller styrs regeringarna uppifrån av makthavare som folket aldrig valt? Läs mer här och här.

WHO:s värderingar i praktiken

En av organisationerna som deltog i mötet var WHO, som nyligen kommit ut med nya riktlinjer som bland annat rekommenderar länderna att tillåta abort ända fram till födseln! Samtidigt slår man fast att: ”Om det visar sig omöjligt att reglera samvetsvägran på ett sätt som respekterar, skyddar och tillgodoser abortsökandes rättigheter, kan samvetsvägran att genomföra aborter bli oförsvarbart.”. WHO är alltså beredd att sätta sig över artikel 18 – om samvetsfrihet – i ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna”.

Artikel 18 fastslår att: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”.

Man sätter sig alltså över denna artikel trots att artikel 30 slår fast att: ”Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen”.

Å andra åsidosatte man artikel 18, redan 1950 när Europakonventionen – som är överordnad svensk lag – antogs. Konventionens artikel 9 handlar om
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Men man har ett tillägg, som säger att: ”Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas
sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett
demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den
allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller
moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”.

Likartade tillägg har artikel 8 om ”Rätt till skydd för privat- och familjeliv”, artikel 10 om ”Yttrandefrihet” samt artikel 11 om ”Mötes- och föreningsfrihet”. Kort sagt någon/några skall avgöra vad som bedöms vara ett hot mot den allmänna säkerheten, moralen, ordningen, med mera. Den bedömningen ligger sedan till grund för åtgärder som tillåts inskränka privat- och familjeliv, tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet samt mötes- och föreningsfrihet.

Då vill det till att makthavarna är alltigenom goda och opartiska! I annat fall kan makthavarna utnyttja dessa formuleringar för att skydda sig själva.

Inom parentes sagt har Sveriges kristna(?) råd (SKR), på sin hemsida, en formulering lik konventionens ”gummibandsparagrafer”: ”Om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen
på jorden och sprida sädesfördärv, skall det anses som han hade dödat hela människosläktet”
. Menar SKR att det under vissa omständigheter är rätt att döda en människa? Vem/vilka är det i så fall som avgör vad ”störa ordningen” och ”sprida sädesfördärv” innebär.


WHO:s värderingar verkar inte vara något problem för ”The World Government Summit Organization”! Dessutom utarbetas – i all tysthet – ett nytt pandemifördrag som är tänkt att ge WHO status motsvarande en världsregering i händelse av en pandemi. Alla WHO:s 194 medlemsländer kan då tvingas genomföra de åtgärder som WHO beslutar om, såsom lockdowns eller allmän obligatorisk vaccinering.

Vad säger det om framtiden? Läs mer om WHO här.

Apropå överstatlighet

Begrunda denna mening noga från Post och Telestyrelsens hemsida:

”Att blockera innehåll i nät kan stå i strid med nätneutralitetsförordningen. Detta regelverk tillåter dock blockering om den krävs t.ex. för att uppfylla kraven från EU. Den aktuella förordningen skapar ett sådant undantag.”

I detta fall handlar det om Europeiska rådets uppmaning att censurera ryska sajter. Överstatliga diktat har alltså företräde framför nationellt självbestämmande, inte enbart när det gäller aborter!

Det mutbara Europarådet

Europarådet är en annan institution än Europeiska rådet! Men om Europarådet är mutbart – vilket SVT visat i två dokumentärer, som kan ses här och här – vem kan då garantera att inga andra institutioner är mutbara?

Marcin de Kaminski på Civil Rights Defenders ser problemet:
”Men om man börjar kategorisera information som bra eller dålig kommer följdfrågan: vem är det som ska bestämma vad som är vad? Vi öppnar en dörr på glänt som vi inte vill öppna, enligt Marcin de Kaminski.” samt:

”Det är viktigt att se att det finns en oro för att informationsfriheten inte tas på allvar, där risken är att vi ser början på ett sluttande plan kring vad som får och inte får finnas på internet.”

OBS!

Sveriges grundlag har hittills hindrat åtgärder som t.ex. lockdowns, men man jobbar nu på att anpassa grundlagen, så att WHO:s tvingande åtgärder – t.ex. utegångsförbud och böter – även skall kunna genomföras i Sverige. Den del som handlar om utegångsförbud skall redovisas redan 15 maj, 2022. Håll utkik!

Det behövs två beslut med ett val emellan för en grundlagsändring. Alltså kan man räkna med att det första beslutet tas inom en inte alltför avlägsen framtid, men utan några större åthävor, och att det andra beslutet tas så snart som möjligt efter valet i höst.

Varken massmedia eller något parti lär göra detta till en valfråga. Så håll koll på vad som sker!

Uppdatering 6 april, 2022:
Idag -220406 – togs det första beslutet gällande en annan grundlagsändring som innebär ”ett svagt underbyggt och långtgående ingrepp i yttrandefriheten”, enligt Dagens Juridik.

Svenska Dagbladet ”ser med oro på hur myndigheternas respekt för meddelarfriheten minskar”.

Till exempel säger paragraf 14 a:
”Som tryckfrihetsbrott anses utlandsspioneri som innebär att
någon, i annat fall än som avses i 14 §, för att gå en främmande makt
eller liknande sammanslutning tillhanda, obehörigen befordrar, lämnar eller röjer en hemlig uppgift vars uppenbarande för en främmande makt eller liknande sammanslutning kan medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation, om uppgiften
förekommer inom ramen för ett samarbete med en annan stat eller
en mellanfolklig organisation, eller i en mellanfolklig organisation i
vilken Sverige är medlem”
.

”Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig”.

Vem bedömer om syftet och övriga omständigheter är försvarliga? Innebär detta att det blir ett tryckfrihetsbrott att skriva om oegentligheter i EU, FN, WHO, World Economic Forum m.fl., m.fl. organisationer som Sverige har ett förhållandet till?

Hur många har hört talas om denna grundlagsändring? Som sagt, det gäller att hålla sig ajour! Vi får inte mycket draghjälp från massmedia, varken av SVT, SR, DN, Aftonbladet, Expressen eller TV4. Aftonbladets senaste artikel om grundlagsändring är från 25 mars, 2022, och handlar om Kristerssons löfte att ansöka om Nato-medlemskap. Men Aftonbladet har inte ens lagt in en liten blänkare om dagens beslut! Varför har man inte det?

Sverige glider redan på grundlagens ändamål. Förvaltningsrätten i Falun bedömer att krav på vaccinpass ses inte som en kränkning av grundlagsskyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp, trots att vaccinpasset förutsätter ett kroppsligt ingrepp, och att den som inte kan visa upp ett vaccinpass riskerar att bli av med jobbet.

Nya Zeelands högsta domstol bedömer däremot att Klaus Schwabs lärjunge – tillika Nya Zeelands premiärminister – YGL:aren Jacinda Arderns vaccintvång ”är en grov kränkning av mänskliga rättigheter”. I The New Zealand Herald konstateras att Högsta domstolen ”har fastställt att regeringens förordning är ett omotiverat ingrepp i grundlagen”

Färden mot obligatorisk vaccinering, enligt möjliga framtida WHO-direktiv, har alltså påbörjats i Sverige, men ännu inte i Nya Zeeland!

Som enskild medborgare har man alltså att ta ställning till om det är Förvaltningsrätten i Falun eller Högsta domstolen i Nya Zeeland som är mest vilse i verkligheten!

Samtidigt pågår ett arbete om digitala ”plånböcker”. EU-kommissionen publicerade den 3 juni 2021 ett förslag om att införa certifierade europeiska e-identitetsplånböcker (European Digital Identity Wallets) och attesterade attributintyg som passar med plånböcker, till exempel information om vem man är och vad man får göra. Exempelvis ska man kunna visa upp sin ålder, sina utbildningsmeriter eller sitt digitala körkort.

”Denna digitala identitet bestämmer vilka produkter, tjänster och information vi kommer åt – eller omvänt, vad som är stängt för oss.”. Citatet är hämtat från sidan 6 i World Economic Forums rapport Identity in a Digital World, apropå ”vad man får göra”.

I Sverige sköts detta av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Man har att förhålla sig till två olika förordningar. DIGG bedömer att det är av stor betydelse att utvecklingen av bevis enligt SDG-förordningen i möjlig utsträckning tar hänsyn till specifikationer för attesterade attributintyg enligt eIDAS-förordningen för att minimera dubbelarbete.

När ett system väl är på plats brukar många funktioner tillkomma utöver de ursprungliga. Ett exempel är de SJ-kunder ”som redan hade chip i handen som frågade om det gick att lägga in biljetten i det också. Och eftersom vi har tekniken så gjorde vi det, säger Stephan Ray”.

eIDAS är i praktiken ett försök från EU att harmonisera eller knyta ihop alla EU-länders e-legitimationer så att en svensk medborgare kan identifiera sig med sin e-legitimation utfärdad i Sverige när han eller hon kommer till ett annat EU-land, och vice versa. Bland annat ingår att:
• definiera en ny klass av ”elektroniska tilläggstjänster” (eTS)

Var kommer det att sluta?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: